بررسی الگوهای هوای حاکم بر وزش باد سیستان با استفاده از تحلیل خوشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

چگونگی توزیع فشار در سطح زمین و ارتفاع خطوط هم‎فشار (ارتفاع ژئوپتانسیل) در لایه‎های مختلف جو، بر بسیاری از پدیده‎های اقلیمی و هواشناختی سطح زمین اثر دارد. یکی از پدیده‎های اقلیمی با اهمیت، باد است که اثرات قابل توجهی بر دیگر پدیده‎های اقلیمی دارد. همچنین باد عامل مهمی در زندگی انسان است و فرصت‎هایی را در اختیار انسان قرار می‎دهد ضمن این که محدودیت­هایی را برای زندگی بشر ایجاد می‎کند.
در این پژوهش ابتدا وضعیت آماری میانگین روزانه وزش باد در ایستگاه زابل مورد بررسی قرار گرفت و رژیم سالانه باد در این ایستگاه مشخص شد، پس از آن الگوهای توزیع متوسط فشار روزانه در سطح زمین و همچنین الگوهای هوا در لایه‎های 850، 700، 500، 300 و 250 هکتوپاسکال در آسیا و اروپا ترسیم و شناسایی شد و سپس ارتباط بین رژیم باد در زابل با توزیع فشار در سطح زمین و الگوهای هوا در لایه‎های مختلف جو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین رژیم باد در ایستگاه زابل و توزیع فشار در سطح زمین و الگوهای هوا در لایه‎های 850، 700، 500، 300 و 250 هکتوپاسکال ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها