محیط زیست و استراتژی حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

در این پژوهش به یکی از دغدغه­های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می­شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه­های الزام آور امری ضروری به نظر می­رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلامی چه رویکردی در این باره دارد؟ بر این اساس مقاله حاضر از نظر هدف بنیادی و مبنای روش آن توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا  به تبیین موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق براین امر استوار است که کاهش تخریب محیط زیست با انگاره­های اعتقادی مبنی بر قداست عناصر طبیعت رابطه دارد و توصیه­ های دینی جنبه­های تربیتی در مورد چگونگی برخورد با طبیعت را ترسیم می­کنند. این مقاله قصد دارد جایگاه عناصر محیط زیست و اهمیت آن در دیدگاه اسلام و چگونگی تأیید شریعت اسلام بر قوانین نوین حقوق محیط زیست را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها