بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه همدید رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

      یکی از عنـاصر اصلی در اقلیم هر منطقــه، عنــصر باد است، که در بــرنامه­ریـزی­های شهری و روستـایی، مکانیابی صنعتـی، معماری، کشـاورزی، صنـایع، اقلیم منطقه و ... نقــش تعییـن کننـده دارد. بـا تـوجه بـه تغییـرات  آن در منــطقه رشت، بـررسی آن از اهمیـت ویــژه­ای بـر خـوردار اسـت . در ایـن  تحقیـق، روند  تغییرات  سـرعت  باد در ایستـگاه همـدیدی  رشت  طی دوره آمـاری 33 سـاله (2009- 1977) مـورد بـررسی قـرار گـرفته است.
داده­هـا  به صـورت مـاهـانه و ســالانه از اداره کــل هـواشنـاسی گیـلان  اخذ و تـوسط نـرم افزار Excel استخـراج گـردید. بـوسیـله  روش  من- کندال تحلیل­ هایی بــر روی میانگین سـرعت باد صورت گـرفت، تا روند تغییرات ســرعت باد مشـاهده گردد. نتـایج  بـه دسـت آمـده از تحلیل داده­ها نشان می­دهد که  میانگین سـالانه  سـرعت باد در ایستــگاه رشت بیـانگر وجود تغییـر در این سـری­ها  مـی باشد که نتیجـه حاصله وجـود رونـد معنــی دار کاهشـی را نشـان می­دهد. همچنـین در ماه­های مختلف  سـال، زمـان  و نـوع تغییـــرات ناگهـانی، افزایشــی و کاهشـی  دیده می شود .

کلیدواژه‌ها