پهنه بندی خطر حرکات توده‎ای با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی حوضه آبریز سیرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تهیه نقشه‎های پیش بینی وقوع حرکات توده‎ای، امروزه مورد توجه زمین شناسان و ژئومرفولوگ‎ها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده حرکات توده‎ای و مشخص کردن مناطق دارای پتانسیل حرکات توده‎ای در حوضة آبخیز سیرا به روش فازی انجام شده است.
 به این منظور، ابتدا مهمترین عوامل موثر در وقوع حرکات توده‎ای رخ داده در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‎های پیشین انجام شده از طریق تهیة نقشه‎های آن‎ها بررسی و خصوصیات مربوط به هر یک از آن‎ها شناسایی شدند و سپس با تفسیر تصاویر ماهواره‎ای و عکس‎های هوایی به مقیاس 1:50000 مربوط به سال‎های 1336 و 1382 منطقه تحقیق و انجام عملیات میدانی با استفاده از  GPS  نقشة پراکنش حرکات توده‎ای تهیه و رقومی گردید. درمرحلة بعد با بکارگیری روش فازی (Fuzzy) نقشه پهنه‎بندی خطر وقوع حرکات توده‎ای تهیه گردید. نتایج نشان داد که اکثر حرکات توده‎ای وقوع یافته در این حوضه، در سازند کرج، در ارتفاع بین 2700 تا 3200 متر، در شیب 20 تا 43 درجه رخ داده است.

کلیدواژه‌ها