جمعیت و شهرنشینی در استان گیلان:یک بررسی جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

شهر و شهر‌نشینی حاصل روابط متقابل انسان و محیط است. ارتباط انسان با محیط پیرامونی خویش منجر به تحولات ساختاری و دگرگونی‌های مکانی زیادی شده که نمونه‌ای از آن پیدایش یک پدیده مکانی ـ فضایی تحت عنوان شهر می‌باشد. شهر از آن لحاظ که دارای کارکردهای گوناگون است در مطالعات جغرافیایی جایگاه مناسبی دارد. شکل‌گیری شهر و فرهنگ شهر‌نشینی در کشور ما سابقه زیادی دارد و استان گیلان نیز از مناطقی است که شهر‌نشینی در آن از قدمت زیادی برخوردار است. در این استان پیدایش و تکوین شهرها به تناسب عوامل جغرافیایی در تمام قسمت‌ها دارای روند یکسان نبوده و تفاوت‌هایی را نشـــان می‌دهد کــه این مقاله تلاش دارد تا این مقوله را با محوریت سه عامل مهم جغرافیایی یعنی جمعیت، موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها