بررسی و تحلیل گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

  گردشگری روستایی را می­توان نتیجه تغییرات گسترده اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بعد از جنگ جهانی دوم دانست؛که در پرتو عواملی چون بهبود راههای ارتباطی،گسترش شهرنشینی، افزایش اوقات فراغت، افزایش آلودگی­های زیست محیطی در شهرها، وارتقاء سطح زندگی توسعه یافت.« خانه­های دوم» بعنوان یکی از پیامدهای این فعالیت ابتدا در غرب و سپس در سایر قسمت­های دنیا رواج یافت.در کشور ما نیز قلمروهای کوهستانی اطراف شهرهای بزرگ و مناطقی که از شرایط میکروکلیمایی مناسبی برخوردار هستند شاهد شکل گیری این پدیده بوده­اند. در سواحل کاسپین نیز اگرچه ظهور و گسترش خانه­های دوم بیشتر در نوار ساحلی بوده؛ اما با اشباع این مناطق از یکطرف و تسهیل دسترسی به مناطق کوهستانی و مرتفع،دامنه گسترش آن به این مناطق کشیده شد. این تحقیق با انجام مطالعات کتابخانه­ای و میدانی،ا بعاد و روند گسترش خانه­های دوم در یکی از نواحی روستایی استان گیلان(بخش خورگام شهرستان رودبار) مورد بررسی قرار داده است. نتیجه مطالعات نشان می­دهد که گسترش خانه­های دوم در این ناحیه عموماً متأثر از روابط خویشاوندی و مهاجرت معکوس(شهر به روستا) وهمچنین بهبود زیرساخت­های ارتباطی می­باشد.ضمن اینکه این پدیده در روند توسعه خود از برنامه­ریزی ،نظارت وکنترل بی بهره بوده و بصورت خودجوش مکانیابی و افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها