توان سنجی دره سفیدرود از نظر باد و تولید انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدرشت

چکیده

کشور ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی‏اش به تناوب در فصول گرم و سرد سال تحت تأثیر سیستمهای مختلف آب و هوایی قرار دارد. استقرار الگوهای متفاوت فشار در فصول مختلف سال در تلفیق با عوارض سطح زمین باعث ایجاد یکی از شدیدترین بادهای محلی ایران درجنوب دریای‏ خزر شده است.دره سفیدرود کانال ارتباطی‏ بین گسترهآبی دریای خزر در شمالالبرز و خشکی ایران مرکزی در جنوب آن می‏باشد.تفاوت عرض‏جغرافیایی این دو پهنه سبب شده تا از نظر بیلان انرژی، و الگوهای گردشی هوا شرایط متفاوتی در دومنطقه استقرار یابد. نتیجه این وضعیت، تبادل هوا بین چاله خزر و فلات ایران مرکزی و جریان بادموسوم به « باد منجیل» است. تداوم و سرعت بالای باد در امتداد دره سفیدرود از یک طرف و توجه به انرژیهای نو (جایگزین یا تجدیدشونده) از طرف دیگر سبب شده تا این منطقه بدلیل قابلیتهای بالقوه آن مورد توجه کارشناسان و برنامه‏ریزان بخش انرژی قرارگیرد.
درتحقیق حاضرنیز با توجه به این ضرورت به مطالعه عنصر باد پرداخته شده است. در این راستا داده‌های حاصل از ایستگاههای دهگانه به محیط نرم افزار ٍExcel    وSpss  یافته و درابتدا  حداکثر سرعت و تغییرات زمانی جریان باد یررسی و معلوم شد که ایستگاههای داخل دره سفیدرود دارای رژیمی متفاوت با دشت منجیل بوده و در تمام ایستگاه‌های مطالعاتی سرعت باد بالاتر از حداقل  سرعت آستانه لازم برای نصب توربین است و تقریباٌ در تمام ایستگاه‌ها با نگرش به جنبه‌های  اقتصادی  و کاربردی انرژی باد  و با بررسیهای دقیق می توان به نصب توربین‌های بادی و ایجاد مزارع بادی در قسمتهای مختلف منطقه اقدام نمود و نیاز به مطالعه جامع و دقیق‌تر در این زمینه است. 

کلیدواژه‌ها