پهنه‌بندی شدت خشکسالی با استفاده از نمایه‌های درصد از نرمال (PN) و دهک‌ها (DC) در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه پژوهشی اقلیم شناسی بلایای جوی، پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه جغرافیا

3 کارشناس ارشد گروه پژوهشی تغییر اقلیم، پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

4 کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی و پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

چکیده

زندگی بشر در طول تاریخ در سراسر جهان در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که بخشی از آن ناشی از فعالیتها و فرایندهای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی از قبیل
زلزله، آتشفشان و غیره بوده ولی بخشی از حوادث ناشی از فرایندهای اقلیمی می‌باشد که شدت و فراوانی این پدیده‌ها تا حدود زیادی به مختصات جغرافیایی محل بستگی دارد از جمله این حوادث می توان به طوفان های سهمگین، خشکسالی، سیل و ... اشاره کردکه در این میان خشکسالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است خشکسالی حادثه‌ای طبیعی و پدیده‌ای آرام و مرموز است، که در دهه‌های اخیر در میان حوادث طبیعی که جمعیت‌های انسانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند فراوانی و خسارات ناشی از خشکسالی بیش از سایر حوادث اقلیمی بوده است.
در مقاله پژوهشی حاضر سعی شده است ضمن مطالعه اجمالی روشها و نمایه‌های ارزیابی شدت خشکسالی، این پدیده از دیدگاه اقلیمی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از داده‌های موجود بارش ماهانه ایستگاههای سینوپتیک استان خراسان رضوی، نقشه پهنه‌بندی خشکسالی با استفاده از شاخص های درصد از نرمال (PN) و دهکها (DC) تهیه شده و در نهایت کاربرد این دو نمایه در ارزیابی شدت خشکسالی در شهرستانهای استان خراسان رضوی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته شود.
 
 

کلیدواژه‌ها