بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

امکان استفاده از نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها (حساسیت سنگ­ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه­های رقومی واقعیت زمینی فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش­پذیری سنگ­ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که صحت نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها در تهیه نقشه فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش به ترتیب 59.1، 59.9، 71.9 و 42.9درصد است. نقشهفرسایش­پذیری سنگ­ها فقط با پذیرش 28.1 درصد خطا می­تواند در تهیه نقشه فرسایش خندقی به کار رود و در تهیه نقشه­ فرسایش­های سطحی و شیاری به ویژه نقشه اشکال فرسایش دارای صحت پایینی است، لذا نمی­تواند به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه اشکال فرسایش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها