تحلیل آماری دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و رابطه آن با بارندگی و رطوبت(2005-1951)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی

چکیده

دما یکی از عناصر اقلیمی است که نقش بسزایی  بر دیگر عناصر اقلیمی دارد. بررسی روند تغییرات آن   می تواند در برنامه ریزی محیطی، راهگشای بسیاری از مسائل محیط زیست باشد. در این تحقیق به منظور بررسی روند و شرایط دمایی شهر کرمانشاه، ازمیانگین دمای سالانه و ماهانه طی دوره آماری (2005-1951) استفاده شده است. در ابتدا، با استفاده از روش های آماری و به کمک  نرم افزار SPSS  ،انواع نمودارها  ترسیم  و سپس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج  تحلیلهای آماری نشان داد، دمای سالانه ایستگاه کرمانشاه بین 14.46 و 14.53  درجه سانتیگراد تغییرمی یابد. براساس آزمون کای دو () ،اگرچه دمای ایستگاه کرمانشاه  در بعضی از سالها دارای نوساناتی نسبت به میانگین بود،اما در کل، روند نرمال را نشان می دهد. تحلیل احتمال وقوع  دما در سطح مقادیر مختلف احتمال بر اساس فرمول تجربی ویبول و روش جدول موسوم به تبدیل z  نشان داد که به  احتمال 90-80 درصد دمای سالانه شهرکرمانشاه بین15-15.5  درجه سانتیگراد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها