تجدیدجایگاه جغرافیدانان مسلمان با ایجاد اتحادیه جغرافیایی جهان اسلام (I.W.G.U)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

سرگذشت خدمات مسلمانان به جغرافیا، بخشی از آن تجدید حیات فکری است که طلوع تمدن اسلامی را مشخص می‏کند. رشد وگسترش این تمدن با نمایان شدن روح تازه علمی که به نحوی چشمگیر خِرد را بر قدرت چیره کرد پیوند نزدیک داشت. بطوریکه تا قرن نهم هجری ـ قمری(قرن پانزدهم میلادی)، علم جغرافیا و جغرافیدانان در جهان اسلام بر تمامی دنیا تأثیرگذار بود.
در شرایط کنونی جهان اسلام، و با هدف تهیه داده‏های کاربردی جغرافیا در عرصه کشورهای اسلامی ( در سطوح منطقه‏ای ، ملی و ناحیه‏ای)، ترسیم آینده توسعه یافتگی جهان اسلام و تبیین و ارائه راهکارها و راهبردهای علمی توسعه، تجدید جایگاه و نقش جغرافیا و جغرافیدانان مسلمان متناسب با شرایط جدید، تلاش برای تولید علم در مقیاس جهانی و توسعه فناوری اطلاعات جغرافیایی، ضرورت ایجاد اتحادیه جغرافیایی جهان اسلام ( I.W.G.U) پیشنهاد می‏شود. این اتحادیه می‏تواند، موجب شود تا انجمن‏های جغرافیایی، موسسات جغرافیایی و دانشگاه‏ها در کشورهای اسلامی با برنامه‏ریزی مناسب و بهینه و همگام با تحولات جهانی، در جهت توسعه علم جغرافیا با تاکید بر جنبه‏های کاربردی آن و همگرایی درون تمدنی در قالب،امت اسلامی به توسعه جهان اسلام بپردازند.

کلیدواژه‌ها