ارائه راهکارهای مناسب برای برنامه‌ریزی صنعت توریسم در روستاهای ساحلی شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم

چکیده

در این مقاله راهکارهای توسعه گردشگری درروستاهای کرانه ساحلی شهرستان نور با تاکید بر قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و ارائه راهبردها و راهکارهایی لازم برای رشد و توسعه گردشگری  مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های تحقیق از طریق تنظیم پرسش‌نامه‌، مطالعات میدانی  و اسنادی  برای 24 روستای ساحلی واقع در شهرستان نور جمع‌آوری شده است. روش  مورد استفاده جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید مدل سوات  است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن بیانگر آستانه آسیب‌پذیری نقاط روستایی به علت بالا بودن توریست بوده و این مسئله لزوم بازنگری و ارائه سیاست‌هایی مناسب با ویژگی‌های منطقه در جهت رفع محدودیت‌ها و استفاده مناسب ازمزیت‌های نسبی موجود را ایجاب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها