بررسی رضایت شغلی کارکنان سازمان حج و زیارت شهرستان تهران و رابطه آن با گردشگری فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

      مطالعه رفتار در محیط کار به دلیل اهمیت نیروی انسانی در مقایسه با سایر منابع درون سازمانی (منابع مادی، مالی و اطلاعاتی) حائز اهمیت می‌باشد رضایت شغلی1 به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخصه های سنجش رفتار در یک سازمان تلقی گردیده و به‌عنوان یکی از عواملی است که می‌توان بدین وسیله وضعیت یک سازمان را بررسی نمود. سازمان حج و زیارت یکی از مهم‌ترین سازمان های کشور در جهت گردشگری فرهنگی می‌باشد که در این زمینه در میان سازمان‌های دیگر مرتبط به گردشگری فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. و با توجه به اهمیت این مجموعه جای خالی چنین پژوهشی برای بررسی کم و کیف مسائل پرسنلی سازمان کاملاً احساس می‌شود.
      نوع روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایشی و از شاخه میدانی بوده، لازم به ذکر میباشد که در این نوع از روش تحقیق، با استفاده از تکنیک های جمعآوری اطلاعات و (پرسشنامه، مصاحبه، مطالعه و بررسی، اسناد و مدارک و....) و نمونه آماری اطلاعات لازم به دست آمده است.
نتایجبهدستآمدهکهبابهرهگیریاز۱۱متغیردرزمینهرضایتشغلیورفتارسازمانیمشخصشدهاستنشانمیدهدکهمتغیررضایتشغلیباسن،جنس،تأهل،گروههایتحصیلی،بومیبودن،پستسازمانی،سابقهکار،وضعیتاستخدامی،حقوقودستمزدرابطهمعنادارینداشتهورضایتشغلیمستقلازمتغیرهایبالااست. همچنینبینمتغیررضایتشغلیبافرصتهایارتقا،رفتار
مطلوبهمکاران،تسهیلات،ماهیتکار،مشارکتدرتصمیمگیریرابطهمثبتومعناداریوجوددارد. رهآورداینپژوهشمیتواندمدیرانوتصمیمگیرندگانسازمانحجوزیارتوسایرسازمانهایدستاندرکارگردشگریرادرارائهتصمیمهایدرستدربرخوردبانیرویانسانیکهباگردشگرانارتباطدارندیارینماید.

کلیدواژه‌ها