تحلیل و ارزیابی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه همدیدی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیمشناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

خشکسالی یکی از مهم‌ترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده آرام و مرموز است که ناشی از فرآیندهای آب و هوایی می‌باشد. شدت و فراوانی آن تاحدودی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی اتفاق می‌افتد. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی‌های ایستگاه سینوپتیک گرگان، داده‌های بارندگی دوره آماری(2005-1976) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و بعد از بررسی‌های اولیه و آزمون نرمال بودن داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توزیع استاندارد، درصد نرمال و دهک‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، به‌طوری که خشکسالی‌های ضعیف، متوسط و روند آن برای ایستگاه گرگان استخراج شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بر این اساس دهه (95-85) خشک‌ترین دهه در دوره آماری بوده و سال1990 با توجه به شاخص‌های مورد استفاده، شدیدترین میزان خشکسالی را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها