عملکرد مدیریت شهری در سیستم یکپارچة مدیریت جامعه (مفاهیم ـ کاربردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

شهر مرکز فرصت­‌ها و محیطی برای ارائه توانایی‌های بالقوه انسانی است. تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و هم‌چنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات متناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به‌وجود آورده که خود به‌عنوان یکی از موانع اصلی اجرای وظایف و ارائه خدمات شهری کافی به شهروندان می­باشد. این امر توأم با عدم رغبت مردم برای مشارکت در فعّالیت‌های عمران شهری که تا حدّ زیادی ریشه در شیوه نظام اداری متمرکز دارد، از عواملی هستند که توانایی مسئولان را در تأمین نیازهای ساکنان شهری با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین، کارکرد مدیریت شهری کارآمد به‌عنوان یک نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوع‌ها و پدیده‌های بسیار گسترده و متنوّع شهر و شهرنشینی ضروری است تا نهایتاً دستیابی به توسعه انسانی پایدار در شهر میسّر گردد. این مقاله درصدد است تا با ارائه تعریفی از مدیریت شهری، جایگاه آن را در سیستم مدیریت جامعه مشخص و با بیان اهداف و راهبردهای این نوع مدیریت، ویژگی‌ها  و معیارهای مطلوب سیستم مدیریت شهری را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها