بررسی اثرات طرح نوسازی و بهسازی شهری در ارومیه با تأکید بر پروژه شرق بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

ارومیه از جمله شهرهای کهن ایران در شمال غرب کشور است که اشتهار خود را مدیون ده‌ها آثار تاریخی و باستانی از جمله بازار کهن می‌باشد. ارومیه مانند بسیاری از شهرهای کهن ایران  با دارا بودن بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری نیازمند اجرایی شدن طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری است. در این مقاله با هدف بررسی یکی از طرح‌های نوسازی در ارومیه سعی در ارزیابی اثرات مثبت و منفی طرح به‌ویژه تاثیر آن بر رشد فیزیکی شهر و تبعات نهایی آن بر آرایش کاربری‌های مجاور است. روش مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر مطالعه اسنادی و میدانی و سپس تجزیه و تحلیل طرح با بهره‌گیری از ابزار GIS برای بررسی تعامل و یا تضاد کاربری‌ها است. نتیجه این تحقیق نشان داد که اجرایی‌شدن طرح نوسازی بخش شرق بازار هرچند باعث بهبود وضعیت ساختار شهر در منطقه مورد نظر گردید اما در کنار آن نوعی گسیختگی کاربری‌های اصلی منطقه را منجر شده است.

کلیدواژه‌ها