تحلیل ارتباط کشاورزی با توسعه روستایی در شهرستان زرین دشت، فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد فرصت­های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند. از اینرو هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی توسعه روستایی با توجه به وضعیت بخش کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی شهرستان زرین دشت صورت گرفته است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی تحلیلی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی تمام روستاههای شهرستان زرین دشت می­باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه­ای به حجم 348 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری طبقه­ای انجام گردید. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب اطمینان آلفای آن 75/0 بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های به عمل آمده نشان می دهد که تأثیر بر وضعیت اقتصادی،تفریحی و مسکونی مهمترین اثر کشاورزی بر توسعه روستایی و عامل خدمات و فناوری کشاورزی مهمترین تأثیر توسعه روستایی بر وضعیت کشاورزی بوده است. همچنین بین توسعه روستایی، توسعه کشاورزی و سطح اطلاعات کشاورزان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد به این معنا که بهبود یکی از عاملها، بهبود وضعیت سایر عوامل را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


1. آسایش، حسین. (1385). اصول و روش­های برنامه­ریزی  روستایی. تهران: پیام نور.
2. بدری، سید علی؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سلمانی، محمد و بهمند، داداله. (1390). نقش نظام­های بهره برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قیر وکارزین، استان فارس). پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 76، 33-48.
3. تقی پور، فریده. (1386). نقش کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان سردارآباد شهرستان شوشتر). پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی.
4. جمعه پور، محمود. (1384). مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی (دیدگاه­ها و روش­ها). تهران: سمت.
5. حسنی­نژاد، آسیه. (1389). توسعه کشاورزی با تأکید بر گذار کشاورزی سنتی به کشاورزی پایدار در شهرستان زرین دشت. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی.
6. رضوانی، محمدرضا. (1387). مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران. چاپ دوم، تهران: قومس.
7. رکن الدین افتخاری، عبالرضا. (1382). توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه­ریزی در یکپارچگی اراضی). تهران: سمت.
8. رنجبر، مهدیه. (1387). اثرات تخلیه روستاها بر فعالیت­های کشاورزی مطالعه موردی بخش آرادان- شهرستان گرمسار، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی.
9. عنابستانی، علی اکبر و روستا، مجتبی. (1391)، فرآیند شکل گیری اقتصاد مبتنی بر تولید ذغال در روستاهای منطقه سیمکان (فارس). اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال یکم، شماره 2، پیاپی 2، 65-78.  
10. عزمی، آئیژ؛ میزایی قلعه، فرزاد و شمسی، رقیه. (1392). چالش­ها و مشکلات بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر (مطالعه موردی: دهستان شیرز شهرستان هرسین). برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره 2، 55-70.
11. کامران، فریدون. (1379). توسعه و برنامه­ریزی روستایی. تهران: آوای نور.
12. مطیعی لنگرودی، سید حسن و شمسایی، ابراهیم. (1386). توسعه روستایی مبتنی برتداوم و پایداری کشاورزی. تحقیقات جغرافیایی، دوره 22، شماره 2، 85-104.  
13. مومنی، فرشاد. (1389). سیاست­های اقتصادی، عدالت اجتماعی و بخش کشاورزی. رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38، 329-366.   
14. نوری، سیدهدایت الله و امینی فسخودی، عباس. (1386). سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی (مناطق روستایی استان اصفهان )، علوم کشاورزی ایران، شماره 2، 263-275.   
15. Bahandari, P. (2006). Technology Use in Agriculture and OccupationMobility of Farm. Households in Nepal, Pennsylvania University.
16. Byrd, E., Bosley, H. and Dronberger, M. (2009). Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina, Tourism Management, Vol. 30, No. 1, 693-703.
17. Dixion.c. (1997). Rural Development in third word. London:Rutledge.
18. Dicson, J. (2003). Goal Setting for Agricultural Services in Different Operating Systems for Sustainable Agriculture and Rural Development in Iran. Translate by Nowrooziyan, F., and Ministry of Agriculture, 199-211.
19. Ghanbari, y. (2007). The Role of Operating Systems in Agricultural Development of Rural in Isfahan Province. Thesis of Ph.D.
20. Lenihan Martin H. (2006). State, Social Movement and Producer Perspectives on Multifunctional Agriculture in the Global Food Regime. the Pennsylvania State University.
21. Mosher.A. (1996). Agricultural Moving Newyork Fredrick. A paper for the agricultural   development council.
22. Niles, D. (2007). Contemporary Ruralities: Contrasting Visions of Food and Agriculture. Clark University.
23. Robert.d, steven. (1998). Agricultural development principles. The Johns Hopkins university press,baltimor and London.
24. Reeder, R. J., & Brown, D. M. (2005). Recreation, tourism, and rural wellbeing. United States.
25. Department of Agriculture Economic Research Report Number 7, Available at: http://www.ers.usda.gov/ publications /err7 (April 2005).
26. Oseni, G., (2007). Agricultural Production, Human Capital, and Rural Nonfarm Activities Evidence from Nigeria. American University.
27. Shajaat, A. M. A., (2006). Population Pressure, Agricultural Intensification andChanges in Rural Systems in Bangladesh. the University of Texas.