ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

شاخص‌های مسکن مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی مسکن می‌باشد. بررسی شاخص‌های اجتماعی مسکن یکی از شیوه‌های شناخت ویژگی‌های مسکن به شمار می‌رود که می‌توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را آسان نمود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی شهرستان رشت می‌باشد. از این‌رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش آن توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع اسنادی حاصل از نتایج شش دوره سرشماری در طی سال‌های 1345 تا 1390 به‌دست‌آمده است. نتایج بررسی و مقایسه شاخص‌های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان رشت طی سال‌های 1345 الی1390 نشان می‌دهد که از نظر شاخص‌های اجتماعی کمی مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تراکم نفر در واحد مسکونی و توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق و خانوار)، در وضعیت مناسب‌تر و مطلوب‌تری نسبت به گذشته قرار دارد و هم چنین از نظر شاخص‌های اجتماعی کیفی (میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی، دوام مصالح ساختمانی، مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیرساختی و تسهیلات)، واحدهای مسکونی روند رو به رشدی را شاهد بوده و بهبود نسبی داشته‌اند اما کماکان مشکلات و کاستی‌هایی نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Alavi, S. (2014). Quantitative and qualitative study of rural housing (Case Study: Rural Korea Lamerd wave of the central city). Proceedings of the National Electronics sustainable development in science, geography and urban planning and architecture. (In Persian)
Amozadeh, M., Gholami, B., Hashemian, S., & Shams, S. (2013). Evaluation of housing in Iran (Case Study: Hashtgerd). Proceedings of the National Conference topics discuss strategies to improve management, accounting, industrial engineering organizations, Islamic Azad University of Gachsaran. (In Persian)
Ahmadi, M. (2010). Assess the quality of urban life with an emphasis on social indicators of        housing (case study: city Sary). Pauame Nor university saari, Dissertation in geography and urban planning. (In Persian)
Arabani, E. (2008). Guilan book (Gilan districts). Vol 4, Rasht: Group of Iran's team. (In Persian)
Badri, S.A., & Musavi, S. (2010). Analysis of the trend of some characteristics of rural housing in Iran. proceedings of the fourth international congress of geographers, Zahedan. (In Persian)
Beshagh, M.R., Salarvand, E., & Tabrizi, J. (2014). Analysis of the sustainablity indicators of housing in rural areas (case study: Azna city, Silakhor zone). journal of geography & environmental plannin, 25 (2), 191-285. (In Persian)
Bahrami, R. (2010). Analysis of rural housing & approaches to investigate the Kermanshah province.  journal of geography & regional planning, 1(2), 63-76. (In Persian)
Buckey, R., Jerry, k. (2005). Housing policy in Developing countries. Conjectures and Refutations, World Bankres, 233-257.
Dalalpormohamadi, M. (2014). Housing planning. the twelfth print, Tehran: Samt pubications. (In    Persian)
Emmanuel, J. B. (2012). Housing Quality to the Low-Income Housing Producers in Ogbere. Ibadan, Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 483-494.
Gallent, N., & Robinson, S. (2011). Local perspectives on rural housing affordability and implications for the localism agenda in England. Journal of Rural Studies, 27 (3), 297-307.
Ghafari, R. (2011). Planning & design rural settlements. Jahad university pubications Eisfahan, one print. (In Persian)
Ghalibaf, M.R. (2011). Strategic approach to housing & urban development in the Iran, Tehran: Hamed of Negarestan. (In Persian)
Guan, M. (2013). Relationship between life consumption and rural housing value in China. IERI Procedia, 5, 327-331.
Jamshidi, A., Jomini, D., Saeidi, E., & Najafi, M. (2013). Analysis of the indicators rural housing in      Ilam & ranking them using the factore analysis & ckuster. journal of rural environmental housing, 32 (143), 69-88. (In Persian)
lawrence, R. (2012). Health and housing. International Encyclopedia of housing and home, 323-331.
Lin, Y., De Meulder, B., Cai, X., Hu, H., & Lai, Y. (2014). Linking social housing provision for rural migrants with the redevelopment of ‘villages in the city’: A case study of Beijing. Cities, 40, 111-119.
Lio, W. T. (2014). The influence of housing character isties on rural migarants living condition in Beijnig Fengati District. Housing & Building national research center HBRC journal accepted.
Maleki, S. (2011). Check the indicators of social housing in rural areas of Ahvaz town. Juornal of geographic space, 12 (36), 103-113. (In Persian)
Maliene, V., & Malys, N. (2009). High-quality housing- A key issue in delivering sustainable communities. Building and Environment, 44 (2), 426-430.
Nori, M. (2014). Evaluation indicators of social housing in Esferaen. procceedings of the national conference on sustainable architecture and urban landscape, Tabriz, 120-125. (In Persian)
Pourghafar, M.R, Pourramazan, E. (2015). Comparative social status of rural housing (case study: Town ship of Rasht & Fooman). Proceedings of the First Scientific Meeting of the New Horizons in Science, Geography and Planning, Architecture and Urbanism Iran. Published by the Association of Science and Technology development and promotion of fundamental Tehran. (In Persian)
Saremi, H., & Ebrahimpor, M. (2012). Check the quantitative & qualitative review of rural housing (cae study: Karemoji rural). procceeding of the national electonics sustainable development in geography science & architecture & urban planning.  Journal of City of Identity, 6 (10), 91-102. (In Persian)
Satarzadeh, D. (2011). Check indicators of population's housing in 2009. Quarterly population, 17 67-68. (In Persian)
Short, J, R. (2012). Planning and urban design standard. Newgersy: Routhedg Behaviourstudies, Bangkok, Thailand.
Shokrgozar, A. (2006). Urban housing development.  Rasht: Haghshenas pubications. (In Persian)
Statistical yearbook of Guilan. (2011). Department of planning & employment. governor of Guilan, office of statistcs & information & GIS, Rasht. (In Persian)
Statistical Center of Iran. (2013). the detailed results of Rasht Township (2012). Statistics, Tehran. (In Persian)
Statistical Center of Iran. (2012). the detailed results of Rasht Township (1966 -2006). Statistics, Tehran. (In Persian)
Zainal, N. R., Kaur, G., Ahmad, N. A., & Khalili, J. M. (2012). Housing conditions and quality of life of the urban poor in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50, 827-838.
Ziari, K., Zarafshan, A. (2006). Check the quantity & quality of housing in the city of Maragheh & predict needed housing by the year 1402. Journal of geography & development, 4 (12), 85-105. (In Persian)
Zou, Y. (2014). Analysis of spatial autocorrelation in higher-priced mortgages: Evidence from Philadelphia and Chicago. Cities, 40, 1-10.