تحلیلی بر شناخت توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ( مطالعه موردی : روستای نمونه گردشگری دلفارد در شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، واحد شهربابک، دانشگاه آزاد اسلامی، شهربابک ایران

چکیده

امروزه یکی از راه‌های نجات روستاها از فقر ، مهاجرت ، مشکلات اجتماعی واقتصادی ، توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می‌باشد. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری دلفارد و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی ( فرصت ، تهدید) می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی‌های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی‌های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است.یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 8 قوت‌، 9 ضعف داخلی‌، در عین حال 8 فرصت و 8 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می-باشد. نتایج ارزیابی‌های حاصل از مدل راهبردی SWOT نشان می‌دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری دلفارد، T4, O8, W5, S8, به ترتیب دارای امتیاز وزنی،0.228 ،0.221 ،0.22 ، 0.205بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (3.058) و بیرونی (3) نشان دهنده تاثیر گذاری بیشتر عوامل داخلی بر عوامل خارجی در روستای دلفارد می‌باشد. استراتژی‌های منتج‌از‌راهبرد SWOT نشان داد که راهبرد بازنگری (WO) با امتیاز 3.4 به عنوان اولین الویت و راهبردهای (WT) با امتیاز 3.1 ،(SO) با امتیاز 3 ،(ST) با امتیاز 2.7 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری دلفارد می باشند.

کلیدواژه‌ها


Abrahimzadeh, J., & Ezadfar, E. (2009). analytic, Shahid beheshti airport in Isfahan on the positioning with the use of the pattern of strategic SWOT. regional development, geography journal, 7 (13), 237-260. (In Persian)
Borzoo, G. (2009). Agricultural tourism; rural development strategic Iran. Conference rural sustainable development, Kermanshah, 1-8.
Byrd, E., Bosley, H., & Dronberger, M. (2009). Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management, 30 (4), 693–703.
Emani, B. (2009). The effects of tourism in rural development, rural Spa: Ardabil sareyn, thesis MSC geography and rural planning. University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)
fons, M., Victoria sanagustin, Mosene Fierro, jose A. & Patino, M. G. (2011). rural tourism: A sustainable alternative. Applied Energy, 88 (2), 551-557.
Frd. r, D. (2007). strategic management, Tehran, Tehran cultural Office. (In Persian)
Gadirimasoum, M., Estelaji, A., & Pazoki, M. (2010). sustainable tourism (rural and nomadic), first edition, publication of University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)
Ghobadi, P., Babzan,A., Zarafshani, K., & Gravandi, Sh. (2012). the study of the situation of rural tourism in the village of Khanghah from the perspective of villagers using the essential theory. Journal of housing and the rural environment, 137, 71-82. (In Persian)
Kamoshi, S., & Papzan, A. (2007). Rural tourism, attractions, and the barriers to the expansion of the study on dastjerdh, thesis MSC, Razi University of Kermanshah. (In Persian)
Karami dehkordi, m., & kalantari, K. (2011). identifying the rural problems of Chahar Mahal Bakhtiari using the essential theory of technique. Journal of rural research, 3, 1-30. (In Persian)
Khalilishorini, S. (1998). planning and strategic management. printing, Tehran,yadvareh ketab Publishers. (in Persian)
Macdonald, R., Jolliffe. (2003). Cultural Rural Tourism Evidence from Canada. Annals of Tourism Research, 30 (2, 307–322.
Mahdavi, d. (2004). the role of tourism in the development of rural areas around cities and strategic models (case study: small lavasan rural district). thesis MSC geography and rural planning, tarbiat modares University,Tehran, Iran. (In Persian)
Motiey langroodi, S.H., & Emani, B. (2006). The role of tourism in the rural economy. Journal of geographical sciences, 3, 7-29 (In Persian)
Moutinho, luiz. (2000). strategic management in tourism. CABI , UK.
Novabkhsh, M., & Rafieifar, M. (2010). overview of the tourism works on socio-economic life of the people of the village a ziyarat. The geographical journal oilfields environments, 9, 115-132. (In Persian)
Pierce, J., & Robinson, R. (2009). Planning and strategic management, translation Khalili, S, Tehran, yadvareh ketab Publishers. (In Persian)
Rishi, saurabh. &  Sai Giridhar, B. (2007). Himachal tourism: A SWOT Analysis. Reserch Gat, 9, 249- 260.
Roknaldineftakhari, A.R., & Ghaderi, E. (2002). the role of rural development in rural tourism. modares journal, 6 (2), 23-40. (In Persian)
Roknaldineftakhari, A. R., & Mahdevi, D. (2007). Rural tourism development strategies using the SWOT, lavasan. modares journal, 45, 1-31. (In Persian)
Mahmoodzadeh,S., Shahrabi, J., Pariazar, M., Zaeri, M. S. (2007). Project Sebele, L., (2010) Community based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanvtuary Trust, Central District. Botswana, Journal of Tourism Management, 31 (4), 136-146. (In Persian)
Shably, R. (2001). Rural tourism. translation: nasiri, f; monshizadeh, R; Tehran, Monshi Publishers. (In Persian)
Sharbati, A. (2010). Historical attractions and historical position of Golestan province in attracting tourists. The geographical journal oilfields environments, 3 (8), 88-69. (In Persian)
Sharifzadegan, M., & Fathi, A.  (2005). environmental vulnerability assessment for regional planning in the fields of ecological trilogy Alborz hierarchical method. Journal of environmental sciences, 10, 1-20. (In Persian)
Tayebi, S.K., babaki, R., & Jabbari, A. (2007). The relationship between the development of tourism economy of Iran. hopefully bulletin Humanities and social sciences, 26, 83-110. (In Persian)
Tofigh, F. (1993). Multiple criteria evaluation in physical planning. abadi journal, 11, 40-43.
Woodside, A. G., & drew, M. (2008). Tourism mamagment: ananlysis, behavior and strategy. CABI, UK