تحلیلی بر نقش مسکن اجاره بشرط تملیک در تأمین نیاز گروه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مسکن و تأمین آن برای گروههای کم درآمد شهری یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری از گذشته تاکنون بوده است. به نظر می­رسد سیاست­های اعمال شده در این زمینه به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد شهری چندان چاره ساز نبوده است. هدف این تحقیق بررسی اجرای سیاست اجاره به شرط تملیک در استان البرز (شهر کرج) و نقش آن در تامین نیازهای کمی و کیفی گروههای هدف است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است و  داده های تحقیق از طریق کتابخانه ای و پیمایشی بوسیله ابزار پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. داده ها پس از استخراج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  از طریق روشهای آماری توصیفی و استنباطی(آزمونهایt تک نمونه ای وt گروههای مستقل) تجزیه وتحلیل شده است. نتایج نشان می­دهد بطور کلی واحدهای اجاره به شرط تملیک ساخته شده در محدوده مورد مطالعه نتوانسته است نیاز کمی و کیفی تامین مسکن گروههای هدف را برآورده نماید و ساکنان از شرایط واگذاری، کیفیت کالبدی منازل و دسترسی به تسهیلات و خدمات شهری رضایت ندارند و تنها دسترسی به خدمات انتظامی رضایت آنها را تامین کرده است.

کلیدواژه‌ها


Abedin Darkoush, S. (2014). Introduction to Urban Economics. Tehran: Academic publication center. (In Persian)
Athari, Z. (1994). Social housing experience in other countries and considerable aspects in Iran. Proceedings of Seminar of housing development policies in Iran, Volume 1, Tehran: National institute of Land and housing. (In Persian)
Ahari, Z., & Amini Jadid, Sh. (1996). The experiences of different countries in providing housing. Tehran: National institute of Land and housing. (In Persian)
Aghasi, R. (1994). Geographical analysis of housing, Proceedings of Seminar of housing development policies in Iran, Volume 1, Tehran: National institute of Land and housing. (In Persian)
Arabinejad, Gh. (1996). Social housing in viewpoints of Policymakers and scholars. Proceedings of the Third Seminar of housing development policies in Iran, Volume II, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development. (In Persian)
Arjmand, A. (1975). analysis of social indexes of housing in Iran. Environmental Studies, 5 (5), 53-68. (In Persian)
Athari, K. (1993). Economical housing in urban areas of Iran. Housing Economy, 8,14-21. (In Persian)
Athari, K. (1996). Introduction to informal settlements and housing policies. Architecture and Urbanism, 5.  (In Persian)
Azizi, M.M. (2004). The position of housing indexes in the process of housing planning. Fine Arts,17, 31-42. (In Persian)
Farokh Zonouzi, A. (1994). Investigation Indices of social housing. Proceedings of Seminar of housing development policies in Iran, Volume II, Tehran: National institute of Land and housing. (In Persian)
Golabchiof, A., & Badiana, A. (2015). Sustainable housing for sustainable cities. translated by H. Hateminejad, S.M. Mirseyedi & A. Shahidi, Mashad: Papoli. (In Persian)
Haji Yousefi, A. (2003). Urban slum before the Islamic revolution. marginalization and informal settlements Proceedings, Volume I, Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. (In Persian)
Heidari, A. (2008). Investigating and analysis the effecting factors on demanding for social housing and develop optimal pattern in Yasouj city, Master thesis in Geography and Urban Planning, University of Isfahan. (In Persian)
Kastello, W.F. (1989). Urbanization in the Middle East, translated by P. Piran and A. Rezaee, Tehran: Ney.  (In Persian)
Malpass, P., & Victory, C. (2010). The Modernisation of Social Housing In England, International Journal Of Housing Policy, 10 (1), 3–18. (In Persian)
Mashadizade Dehaghani, N. (1996). Urban planning and low-income groups housing, Case study: Eslamshahr. Master Thesis of Urbanity, Tehran: Graduate Center of Islamic Azad. (In Persian)
Mashadizade Dehaghani, N. (1998). Analysis of characteristic of urban planning in Iran. Tehran: university of Science and Technology. (In Persian)
Molazade, S.M.A. (2000). Left and Right theoretical viewpoints on urban land management and its practical consequences. Geographical Research, 58-59 (8), 43-57. (In Persian)
Naghdi, A. (2007). Marginalization and informal settlements (forth world). Hamedan: Fnavaran. (In Persian)
Official Gazette, Regulations of conditions of rental units applicants, No. 15548,1999/7/19
Ogu, V.I., & Ogbuozobe, J.E. (2001). Housing Policy In Nigeria, towards enablement of private housing development. Habitat International, 25, 473-492
Planning and budjet Organization of Iran. (1989). First program law of economic and soci-oCultural  development of the Islamic Republic of Iran. 
Pourmohamadi, M.R. (2014). Housing planning, Tehran: Samt. (In Persian)
Heidari, A. (2008). Investigating and analysis the effecting factors on demanding for social housing and develop optimal pattern in Yasouj city, Master thesis in Geography and Urban Planning, University of Isfahan. (In Persian)
Razi Zade, A. (1994). Seminar Proceedings of housing development in Iran. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development. (In Persian)
Seifodini, F. (1994). Minimum housing. Proceedings of Seminar of housing development policies in Iran, Tehran: National institute of Land and housing. (In Persian)
Seong-Kyu, H. (2002). The Urban Poor, Rental Accommodations, And Housing Policy In Korea. Cities, 19 (3), 195-203. (In Persian)
Sobhani, A. (2005). Housing design for middle groups of Iranian society, Case study: downtown Tehran. MA thesis, Tehran University College of Fine Arts School of Architecture. (In Persian)
Sorouri, Z. (2005). Method of providing housing for low-income groups (Case Study: Karaj). Master thesis in geography and urban planning, University of Isfahan.  (In Persian)
Taheri Babarsad, Kh. (2002).  Investigation of housing development policies for low-income urban groups, Case study: evaluation of social housing in Shiraz, Master Thesis of Urbanity, University of Shiraz. (In Persian)
Technology research center of university of Science and Technology. (2014). Proprietary housing supply; Appropriate strategy for social protection of housing, Tehran: university of Science and Technology.