تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پیرامون ظرفیت‌سازی اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ظرفیت‌سازی اجتماعی به مجموعه دارایی‌های موجود در درون یک اجتماع باز می‌گردد که می‌تواند شامل منابع مورد نیاز برای انجام امری خاص یا آگاهی، تخصص و رهبری برای انجام یک رخ‌داد باشد هدف این مقاله بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ظرفیت‌سازی اجتماعی نواحی روستایی شهرستان مشگین‌شهر می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام روستاهای دارای دفاتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (ICT) شهرستان مشگین‌شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه‌گیری کوکران با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی(داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در ناحیه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 71/0 الی84/0 بدست آمد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که به جز متغیرهای انسجام اجتماعی و خدمات اجتماعی بین تمامی متغیرهای تحقیق و بهره‌گیری از خدمات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Adhikari, D. (2004). Organization Behavior, Buddha Acadamic Publishers and Distributers, Pvt, Ltd, Kathmandu,, Nepal.
Agrawal, G. (2002). Huamna Resources Development in Nepal, M.K. Publishers, Bhotathity, Kathmandu, Nepal.
Asian Development Bank. (2002). Capacity Building for Environmental Law in the Asian and Pacific Region: Approaches and Resources, ADB, Manila.
Bahari., N., Ansari, M., & Sohrab, B. (2011). Suervy of ICT Role on Cultural Management Improvement, Cultrual & Art Organization of Tehran. Jouranl of Epistomology, 1 (3), 62-97(In Persian)
Bakhshizadhe, V., Hasanzadhe, Y., & Gholizadhe, B. (2012). Suervy of ICT Effects on Rural Development, Case Study: Sarei County. Jouranl of IT, 5 (5), 24-65. (In Persian)
Baser, H., & Morgan, P. (2010). Capacity, Change and Performance. Study Report. Discussion Paper No 59B. European Centre for Development Policy Management.
Benga, E., & Zobena, A. (2010). Social Cohesion in Rural Areas: Services Provision Community and Mobility. European Sociological Review, 27 (3), 1-14
Bethke, L., Good , J.,  & Thompson, P. (1997). Building Capacities for Risk Reduction. 1stEdition, Disaster Management Training Programme, DHA.
Blumenthal,  B. (2005). Investing  in  Capacity  Building, Published  by Center  for  the  Study  of Humon Rights at Columbia  University  and  the  Banyan  Tree Foundation. Capacity Bulding Agenda 21 Definiton (2000). Chapter 37, United Nations conference on  Environment Development (UNCED).
Chapagain, C, P. (2005). Human Resource Capacity Building therouh Appreciative Inquiry Approach in Achiving Developmental Goals, Submitted in Fulfillment of the Requirement for Degree of Dector of Philosophy, Human Resource Management Madison University. 
Connolly,  P.,    &  Lucas,  L. (2006). Strengthening- Non-Profit  performance:  A  funder’s  Guide  to  capacity building  Saint  Paul:  Amherst  H.Wilder  Foundation, 1(2), 17-25.
Eisari, H. (2005). Capacity Building and Civic Society a Process further from Educational Frontiers. Journal of Economic New Living, 5 (7), 63- 41. (In Persian)
Evansm B., Joas, M., Sunkback, S., & Theobald, K. (2005). governing sustainable cities, Earthscan. London, Sterling, VA.
Faraji Sabokbar, H., Khaki, A., & Nemati, M. (2010). Evaution of ICT Role on Rural Womens Empowerment, Case Study: Garnabad Village. Jouranl of Geography, 2 (2), 160-172. (In Persian)
Ghafary, G. (2009). The State and Rural development. critical Middle Eastern Studies, 15 (3), 281-298. (In Persian)
Heidari Sarban, H. (2009). The Role of Empowerment Khnowldge of Agricultural jihad Experts and Farmers on Agricultural Development, A thesis presented for degree of Ph.D in geography and rural planning, Tarbait Modares, Tehran, Iran. (In Persian)
Heidari Sarban, V., & Majnoni totakhanhe, A. (2015). Suervy of Social Capacity Building on Villagers Participation in Recounstruction Activities, case study: Benab County. Journal of Space Geographic Perperation, 6 (19), 89-104. (In Persian)
Horton, D. (2002). Planning Implementing and Evaluating Capacity Development. (ISNAR) International Service for National Agricultural Research, Briefing Paper, 5 (2), 23-50.
Hudson, h.E. (2006). From the Rural Village to Global Village: Telecommunications for Development. Laerance Evlbaum association
 Iheriohanma, E. (2011). Capacity Building, leadership Question and Drains of Corruption in Africa: A Theoretical Discourse. Asian Social Science, 7 (3), 111-145. 
Kazemian, Hh., Ghorbanizadhe, V., & Shfeia, S. (2013). Attainment to Community Sustainable Development through Communities Social Capacity-building and Informal Pareish Economy Activists, Case Study:  New Shemiran. Journal of Urban Studies, 1 (4), 1-10. (In Persian)
Molaei Hashshjin, N.A., Moradi, M., & Mohmadi, M. (2013). Role of ICT Office on Rural Sustainable Development, Case Study: Meshginshahr County. Journal of Geography Reserch, 4 (44), 147- 168. (In Persian)
Moteiei Langrodi., S.H., Rezvai, M., Faraji Sabkbar, H., & Nemati, M. (2012). Analysis of Social and Economical Effects of Rural ICT, Case Study:  Central Districrt of Gorgan County. Jouranl of Geography, 8 (26), 33-59. (In Persian)
Nakhaei, K., Nakhaei, H., Nakhaei, F., & Yosefi, F. (2011). the Effects of ICTon Entreprenurship Creativity. journal of Education Strategies, 2 (4), 53- 56. (In Persian)
Noya, A., E. Clarence & G. Craig (eds.) (2012). Community Capacity Building: Creating a Better Future Together. OECD, Paris.
OECD. (2002). Governance for sustainable development. five OECD case studies, Paris, OECD.
Rafieian, M., & Ahmadzadhe Nanva, H. (2014). Measurement of Social Participation Capacities on Interventional Policies in Urban Inefficient Parishes. Jouranl of Social walfare, 12 (46), 353-372. (In Persian)
Rajabifard,  A.,  &  Williamson,  I.P.   (2005). SDI Development  and  Capacity  Building.  GSD  17 Conference, Bangalore, India . (In Persian)
Sikor, T. (2012). Empowerment and Empowering Process: A Theory Development Seminar Series. University of Michigan, 2 (11), 76-83.
Taleshi, M., Jomehepour, M., & Ganjipour, M. (2014). Role of Government Ivestment on Capacity Building, Case Study: Villages of Aran and Bidgou. Journal of Regional planning, 5 (10), 59- 74. (In Persian)
University of Foreign Affairs. (2000). A Capacity building focus, University of Foreign Affairs.
Verity, F. (2008). Community Capacity Building–A Aeview of the Literature; Retrieved from: http://www.health.sa.gov.au.
Wakely, P. (2008). Capacity Building for better Cities. DPUNEWS, Journal of the Development Planning Unit, London, University College.