بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش،12 سکونتگاه روستایی شهرستان دشتستان که در آنها مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرح چشم‌گیر بوده است می‌باشد. در سطح روستاها، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر اساس فرمول کوکران 257 خانوار بوده که 136 خانوار در طرح هادی مشارکت کرده اند و 121 خانوار در طرح هادی مشارکت نکرده اند. همچنین 28 نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی) نیز مورد پرسش قرار گرفته‌اند تا نتایج قابل مقایسه باشد. یافته‌های پژوهش نشان می هد که براساس آزمون تی ‌تک نمونه‌ای، میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است و میانگین‌ نظرات روستائیان و مسئولین برای مشارکت به ترتیب 63/2 و 73/2 می باشد که با  توجه به نتایج آزمون t با دو نمونه‌ مستقل بین نظرات این دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین تحصیلات و سن افراد با میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی، رابطه معنی‌داری وجود دارد و ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) می‌باشد. ولی بین مشارکت با شغل افراد رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین بین ویژگی‌های فردی با میزان مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Ebrehimzadeh, I. (1998). Participatory Management of Islamic Councils and rural management system in Iran.  Journal of Research,1 (2), 1-15. (In Persian)
Anabestani, A.A. (2013). Personal factors affecting rural settlers' participation in Rural Guidance Plans (A case study: Khaf County). Journal of Geography & Regional Development,11 (21), 197-222. (In Persian)
Anabestani, A.A. (2014-a). The role of intellectual and philosophical attitudes affecting on villagers' participation in performance process of Guidance Plans (Case study: Khaf County). Journal of Geographical Planning & Space,4 (11), 124-150. (In Persian)
Anabestani, A.A. (2014-b). Analysis of structural-institutional factors affecting villagers' participation in implementation process of Rural Guidance Plans (Case study: Villages of Khaf County). Journal of Regional Planning,4 (13), 45-60. (In Persian)
Anabestani, A.A., Shayan, H., Jalalian, H., Taghilou, A.A. & Khosrovbeygi, R. (2012). Analysis of effective structural factors on villagers' participation in development of rural areas (Case study: Ijroud County-Zanjan Province). Journal of Applied Researches of Geographical Sciences,12 (24), 38-57. (In Persian)
Azami, M., Yaghoubi-e-Farani, A. & Motaghed, M. (2015). Investigating the status of participation and the factors affecting it in the guidance plan of Sangestan village. Journal of Iranian Economic Researches & Agricultural Development,46 (4), 875-893. (In Persian)
Bahrami, A. (2004). Rural development planning process, Proceedings of the Congress on Rural Development; Challenges and Perspectives. Tehran: Institute of Higher Education and Research in Management and Planning, 145-160. (In Persian)
Biru, A. (1991). Culture of social sciences. B. Saroukhani, Trans. Tehran: Keyhan Publication.
Daneshmehr, H. (2012). The Importance and situation of public participation in the maintenance of construction projects. Monthly of Dehyari,4 (38), 8-12. (In Persian)
De Stefano, L. (2010). Facing the water framework directive challenges: a baseline of stakeholder participation in the European Union. Journal of environmental management,91(6), 1332-1340.
Ferguson, K. E. (1997). Male Ordered Politics: Feminism and Political Science, in Idioms of Inquiry: Critique and Renewal in Political Science. Edited by T. Bal. Albany: State University of New York Press.
Ghanbari, S., & Bahrami, K. (2016). Local management and its role in the Physical development of rural settlements (Case study: Chenaran County). Journal of Regional Planning,6 (22), 135-146. (In Persian)
Ghasemi, M.A. (2005). Investigating the socioeconomic factors influencing the participation of villagers in development projects (Case study: Central District of Kashan County). Journal of Rural & Development, 9 (32), 78-112. (In Persian)
Housing Foundation of Islamic Revolution. (2010). Research and technology achievements of housing foundation and subsidiaries. Tehran: HFIR Publication. (In Persian)
Iranian Organization of Municipalities & Deyaries. (2006). Acquaintance with guidance plans and control and supervision of rural construction. Tehran: Institute of Humanities and Social Sciences of Jihad Daneshgahi. (In Persian)
Iranian Statistic Center. (2011). Statistic yearbook of Booshehr Province. Tehran: ISC Publication.
Jabbari, H. (1999). Participation and social development. Tehran: Proceedings of the Congress on social development of Interior Ministry. (In Persian)
Kouhi, K. & Taghavi, N. (2003). Measuring the participation rate of villagers in rural development projects. Journal of Geography & Planning,14, 110-125. (In Persian)
Kouhi, K. (2005). Investigation of factor affecting the economic participation in rural development projects of Varzeghan County (Case study: Dizen Malek village). Journal of Geography & Planning, 18, 176-191. (In Persian)
Mahmodian, H. (1992). Investigating the rate and model of villager's participation in development plans in Poshtkuh Dehestan of Semnan County. Unpublished master thesis, Tehran: Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Moslemi, A. R. (2007). The role of popular participation and the cooperation of local institutions (Councils and Dehyari) in the preparation, implementation, maintenance and evaluation of rural guidance plans. Monthly of Dehyari,2 (22), 49-51. (In Persian)
 Rezaiee, R., & Shovkati-e-Amghani, M. (2013). Identifying and analyzing the impacts of implementation of rural guidance plan in rural areas of Osko County (Case study: Serin Dizaj village). Journal of Rural Housing & Environment,38 (144), 75-86. (In Persian)
Rezaiee, R., & Shovkati-e-Amghani, M. (2014). Investigation and analysis of problems of implementing rural guidance plan in rural areas of Osko County (Case study: Serin Dizaj village). Journal of Geographical Space, 14 (45), 63-80. (In Persian)
Roknoddin-e-Eftekhari, A. R., Pourtaheri, M., Sadeghlou, T., & Sojasi-e-Qeydari, H. (2010). Analysis of factors affecting participatory flood management in rural areas (Case study: Villages flooded of Gorganrood Basin in Golestan Provionce). Journal of Rural Studies, 1 (2), 1-26. (In Persian)
Shahbazi, E. (2010). Introduction on pathology of rural development. Tehran: Shahid Beheshti University Publication. (In Persian)
Sheykhhasani, Gh., & Mehmandoust, F. (2010). The role of social and economic participation of villagers in rural development plans (Case study: Nesa Dehestan). Journal of Geographic Territory, 7 (109), 108-129. (In Persian)
Taleb, M., Naderi, A. & Mirzaiee, H. (2012). Evaluation of the role of participation in rural development projects (Case study: Integration projects in rural areas). Journal of Rural Development,4 (1), 1-17. (In Persian)
Windle, L (2008). Efficiency through knowledge financial times. 1 August, pp 12.
Yaghoubi-e-Farani, A., & Motaghed, M. (2016). Barriers to participation of villagers in rural guidance plans. Journal of Rural Housing & Environment, 44 (153), 113-126. (In Persian)