برآورد اقلیمی نیاز به سرمایش و گرمایش وتحلیل آن با هزینه مصرف گاز (مطالعه موردی: شهر انزلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

2 استاد گروه جغرافیا ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه، با اعمال روش های نوین، می توان درصد بالایی از سوخت برای تأمین گرمایش و یا سرمایش مناسب ساختمان روستایی و شهری  را کاهش داد. این روش ها هنوز هم تحت مطالعه اند و باید با بررسی دقیق آن ها و اعمال شیوه های نوین از مصرف بی رویه انرژی را در ساختمانهای شهری و روستایی  کاهش داد می توان با محاسبات دقیق این میزان تا 50 درصد تغییر داد. هدف مقاله براورد  میزان روزهای سرمایش و گرمایش سالانه (HDD وCDD  ) مقایسه میزان نیاز  مصرف گاز شهر انزلی با  هزینه براوردی آن است.روش تحقیق استفاده  از  محاسبه درجه روز  های سرد و گرم  ابداعی فرمول دکتر خلیلی است که با استفاده از محاسبه میزان سرمایش و گرمایش ممکن میگردد ابزار آن داده های هواشناسی  و فرمول پیشنهادی آن در یک دوره زمانی 34 ساله ( 92 - 1358 ) درجه حرارت ایستگاه انزلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد   نیاز  به  درجه - روز گرمایش به میزان 1546.42 درجه-روز  و درجه روزه ای سرمایش به اندازه ی 94.55 درجه می باشد و نیاز به انرژی گرمایش برای یک ساختمان مسکونی با 100 متر مربع و با ارتفاع 2.7 متر به 15657300 ریال و در فصل گرم به 957.3 ریال دارد. نتایج این تحقیق می تواند کمک به برنامه­ریزان منطقه ای و محلی در رابطه با قیمت واقعی  هزینه مصرف گاز  و پهنه بندی ضریب آن نماید .

کلیدواژه‌ها


Delfani, Sh., & karami, M. (2009). Energy consumption analysis of cooling, heating and ventilation systems of Tehran buildings based on open air data, First International Conference on Heating, Cooling and Air Conditioning, June8,9, Tehran
Farajzadeh Asl, M., Ahadnwzhad, M., & Aminin, j. (2001). Evaluation of vulnerability of urban buildings against Tehran earthquake. Urban Regional Studies and Research, 3 (9), 19-36. (In Persian)
Givoni, B. (1997). Climate Consideration in Building and Urban Design; I.T.P., pub. Inc, 463.
Jiang, F., Li, X., Wei, B., Ruji Hu, R. & Li, ZH. (2010). Observed Trends of Heating and Cooling Degree-days in Xinjiang Province, China. Theoretical and Applied Climatology, 97, 349-360.
Kasmaei, M. (1994). Iranian climate zonation, housing and residential environment, Building and Housing Research Center, 151, Tehran. (In Persian)
Khalili, A. (2004). Three-Dimensional Analysis of Degree - Days of Heating and Cooling in Iran, Quarterly Journal of Geographic Research, 54 (55), 7-18. (In Persian)
Mahmudi, M., & Nivi, S. (2011). The process of climate technology development with a sustainable development approach. Naqshe Jahan, 1(13),35-51. (In Persian)
Malek Hosseini, A. (2010). Climate Effects on Traditional and Modern Architecture in Arak. Quarterly Journal of Environment, 3(1),12-21. (In Persian)
Matzerakis, A., & Balafoutis, C. (2014). Heating Degree-days over Greece as an Index of Energy Consumption. International Journal of Climatology, 24, 1817-1828.
Olgyay, V. (1973). Design with Climate, Princeton Uni. Press, p. 185.
Pirmohammadi, M., Rafiyee, V. (2015). The impact of climate factors on building design and the way to sustainable design, National Conference on Civil Enqineering and Architecture whit focus on Sustainable Development, July 2015, Tehran,1-14. (In Persian)
Sarak, H., & Stman, A. (2013). The degree – day method to estimate the residential heating natural gas consumption in Turkey: a case study. Solar energy, 28, 929 - 939.
Sarbandi, M. (2013). Heat requirement of Iran, First International Conference on Engineering Facilities, Tehran: 85. (In Persian)
Sivak, M. (2012). Potential Energy Demand for Cooling in the 50 Largest Metropolitan Areas of the World: Implication for Developing Countries, Energy Policy, 37, 1380-1384.
Soule, PT., & Suckling, PW. (2011). Variation in Heating and Cooling Degree Day in the South- Eastern USA, 1960-1989. International Journal of Climatology, 15 (4), 355-367.
Stathopoulos, M., Curtails C., & Chrysoulakis, N. (2014). Using midday surface temperature to estimate cooling degree days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Solar energy, 80, 414-422.
Zolfaghari, H., & Hashemi, R. (2013). Cooling Calculations- Northwest Iranian Heating, Natural Geography, 70, 21-34. (In Persian)