تبیین اثرات شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شاغلان روستایی شهرک ها (مورد: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر، استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ایجاد شهرکها و نواحی صنعتییکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورها بوده که در جهت دگرگونی تکنولوژیک و در راستای بهبود کیفیت زندگی بویژه در نواحی روستایی مطرح گردیده که در نهایت شکوفایی و توسعه روستا و کل کشور را به همراه داشته است. پژوهش حاضر در جهت بررسی نقش شهرک صنعتیشریفبر کیفیت زندگی شاغلان روستایی در شهرک صنعتی شریف شهرستان ابهر (بخش مرکزی، دهستان حومه) بوده است، که در این راستا روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده که در این راستا 7 شاخص آموزش، مشارکت، وضعیت مسکن، وضعیت الگوی مصرف، امنیت شغلی، تعلق اجتماعی و  بیمه و تامین اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت که در این میان برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ در نرم افزارSpss استفاده شد که پایایی پرسشنامه برابر با 926/ بوده که در حقیقت موید پایایی بالای پرسشنامه بوده است، جامعه آماری شامل شاغلان روستاهای نمونه در شهرک صنعتی شریف بوده است و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  219 نفر شاغل بوده که با توجه به عدم دسترسی به تمامی افراد نمونه 50 درصد از شاغلان که برابر با 109 شاغل روستایی بوده، مورد ارزیابی قرار گرفتند و در ادامه برای تحلیل داده ها از نرم افزارSpss و آزمون Paired- Samples t- test برای ارزیابی کیفیت شاخص های مذکور در دو مقطع قبل و بعد اشتغال در شهرک صنعتی استفاده گردید که نتایج بیانگر ارتقاء و مطلوبیت شاخص های کیفیت زندگی شاغلان در تاثیر پذیری از شهرک صنعتی شریف بوده است.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, F. (2009). Promote the village to the city and its role in improving the quality of life of local residents (case study: saheb city, saghez county). master's thesis, Tehran University, Tehran, Iran.
Amini, S. (2010). Effects of Industrial Park on the development Eshtehard neighboring villages. Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Technology), 24 (2), 227-238. (In Persian)
Barghi, H., Tazyki, R., & Tosi, R. (2014). Assess the Economic effects on the development of rural areas surrounding industrial towns: Agh Ghala Industrial park. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 4, 129-144. (In Persian)
Barimani, F., & Balochi, O. (2013). Quality of Life in rural areas using intelligent systems (Fuzzy Logic) (Case study: Mahban district, Nick shahr county). Journal of Rural Studies, 4 (3), 585-613. (In Persian)
Basakha, M., Agheli kohne shahri, L., & Masaeli, A. (2011). Ranking indicator of the quality of life of the country's in provinces. Journal of Social Welfare, 10 (37), 95-112. (In Persian)
Bazrafshan, J., Rezaei, S., & Mansouri daneshvar, M.R. (2013). Assessment Impact of industrial plants on the rural economy. Research and Rural Planning, 2 (4), 233-258. (In Persian)
Bouzarjomehri, Kh., Shayan, H., & Bahrami, K. (2015). Social and environmental effects of industrial parks in rural areas Case Study: Chenaran Industrial Park. Journal of Regional Planning, 5 (20), 81-96. (In Persian)
Bouzarjomehri, Kh., & Yousefi, N. (2014). The Role of Industrial Towns in Social and Cultural Development of Rural Settlements (Case Study: Gorgan 2 Industrial Town). Journal of Human Settlements Planning Studies, 9 (28), 35-44. (In Persian)
Das, R., & Kumar Das, A. (2011). Industrial Cluster: An Approach for Rural Development in North East India. International Journal of Trade, Economics andFinance, 2 (2), 161-165.
Epley, D., & Menon, M. (2007). A Method of Assembling Cross-sectional Indicators into a community Quality of Life. Soc Indic Res, 88, 281-296.
Fang, M., Ru, C., Wang Lien, C., Chen, L., & Jung, T. (2012). Method development for determining the malodor source and pollution in industrial park. Science of the Total Environment, 437, 270-275.
Ghaffari, G.R., & Omidi, R. (2009). Quality of Life Index for Social Development. Tehran: publishing and research Shiraz.
Ghanbari, Y., Rahimi, H., & Ahmadyan, M. (2013). Measuring quality of life in rural areas Case Study: Mianded district, Fasa county. Research and Rural Planning, 2 (1), 73-95. (In Persian)
Hajebi, Sh., Soleimani, G.H., Rahimpoor, M. (2015). Industrial locating techniques using multi-criteria decision (Case Study: Industrial Park Divandarreh city in Kurdistan). Journal of Industrial Management Faculty of Humanities, 10 (34), 63-73. (In Persian)
Heidarisarban, V. (2014). Assessment and prioritization of rural areas in terms of quality of in Meshgin Shahr city. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 14 (33) 131-152. (In Persian)
Hosseinzadeh, D., & Mirzaiee, S. (2007). Quality of life work and the impact on productivity. Journal of Management, 18 (123), 17-20. (In Persian)
Jajarmi, K., & Kalteh, A. (2006). The assessment of quality of life in terms of citizens. Case study: Gonbade Qaboos. Journal of Geography and Development, 4 (8), 5-18. (In Persian)
Kochakinejad, F. (2009). Review and assess the quality of life in rural areas of the Central District of Kermanshah. Islamic Azad University. Kermanshah. Iran.
Lee, D. (2001). Diversification of the rural economy: A case study of on rural industrialization in the Republic Korea. Jappan program /INDES 2001.Conference-japan.
Lotfi, S., Khochaki Zadeh, M., Kheyrkhah, Z., & Oshaniyah, A. (2014). Analysis and Prioritization of the Quality of Life in Urban Neighborhoods (Case Study: Joybar City). Journal of Human Settlements Planning Studies, 9 (29), 1- 16. (In Persian)
Mirlotfi, M.R., & Mollanorozi, M. (2015). Effects of Khayyam industrial parks on subjective quality of life in Neyshabur rurals. Journal of Geographical Research, 30 (2), 260-243. (In Persian)
Molaeihashjin, N., Karimian, M., Baluchi, O., & Moghadani, E. (2014). Evaluation the Role of the Conversion of Rural Settlements to the City in the Quality of Life of Local Residents (Case Studies: Bordehkhon and Banak cities, Bushehr Province). Journal of Human Settlements Planning Studies, 9 (28), 17-33. (In Persian)
Motiee Langroodi, S.H., & Najafi kani, A.A. (2011). Evaluate the effects of settlements and industrial parks in socio-economic development of rural areas, Case study: city of Babol. Journal of Geographical Research, 58, 147-165. (In Persian)
Najafi kani, A.A., & Motavaseli, B. (2014). The role of industrial parks in urban and regional economic and social development case study: Mehriz. Journal of New attitudes in human geography, 6 (4), 127-142. (In Persian)
Radpear, G. (2008). Rural Planning (New Approach). London: Blackwell.
Rashdi, S. (2013). Bio concentration of Heavy Metals in Alfalfa (Medicago sativa) from Farm Soils around Sohar Industrial Area in Oman. APCBEE Procedia, 5, 271- 278.
Rezvani, M.R., Mansoriyan, H., & Ahmadi, F. (2008). Improving the countryside to the city and its role in improving the quality of life of local residents, Rural research, 1 (1), 33-65. (In Persian)
Rezvani, M.R., Ramazanzadeh, M., & Mohamad poor jabary, M. (2010). Analysis of the socio-economic effects of industrial parks in the development of rural areas: Solaiman Abad Industrial Parks Branch. Journal of Rural Development, 8 (18), 5-26. (In Persian)
Roberto, C., & Filippa, P. (2010).  RDP and quality of life in rural areas: evaluation of the possible effects in piedmont. European Association of Agricultural Economists Ljubljana, Slovenia. August 25-27. 
Sahraiyan, S.M. (2001). Iran's economy. small business bookkeeping, plan to rebuild the economy. Tehran: Tehran Education.
Sundar, K., & Srinivasan, V. (2009). Rural Industrialisation: Challenges and Proposition. Commerce Wing DDE. Annamalai University, Tamil Nadu, India.
Vesali, S., & Tavakol, M.M. (2012). The effect of social capital on quality of life in Tehran city. Urban Studies, 2 (2), 197-220.
Wheitz, R. (2006). Regional Planning for Development countries. London: Blackwell.
Yu, Z.X., & Xiangmei, L. (2013). Vulnerability analysis of symbiosis networks of industrial ecology parksa.  Procedia Computer Science, 17, 965-972.
Zhang, H. (2011). Study on the fuzzy analytic hierarchy integrated evaluation method of Eco-Industrial Parks. Energy Procedia, 5, 1944-1948.