سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر گرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در پی توجه به ابعاد کیفی زندگی انسان، مفهومی با عنوان «کیفیت زندگی» مورد توجه قرار گرفته و سنجش «رضایت از زندگی» بهتمامیاقشارانسانیودرشکلهایمختلفتسرییافتهاست. امروزهکیفیتزندگیدر شهرها و رضایت از آن موضوعی است که درمدیریت وبرنامهریزیشهرینیز بدان پرداخته می‎شود. در همین زمینه،هدفمطالعهحاضر،سنجشرضایت از کیفیت زندگیدرشهرگرمی و مطالعه تطبیقی محلات هشتگانه این شهر بوده است که بااستفادهاز62شاخصذهنیدر قالب هشتمتغیرِطبقهبندیشدهصورت پذیرفته است.اینتحقیقبهلحاظروشازنوع پیمایشی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر گرمی تشکیل میدهند که از میان آنها به تعداد 378 پرسشنامه - با استفاده از فرمول کوکران- به صورت طبقهبندی شده، توزیع شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده که ضریب آلفای 82/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از آزمونهای t تک نمونهای، واریانس یکطرفه، کروسکال- والیس و فریدمن، حسب مورد استفاده شده است.نتایجنشانمیدهدکیفیت زندگی در شهر گرمی در سطحی نامطلوب از سوی شهروندان ارزیابی شده و در کل میزان رضایت شهروندان از مجموع شاخصهای مورد بررسی کمتر از میانه (میانه نظری = 3) است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان می‌دهد که بین ویژگیهای فردی پاسخگویان با برداشت آنها از کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد. همچنین، از نظر کیفیت زندگی در بین محلات هشتگانه شهر تفاوت وجود دارد، بطوری که سطح کیفیت زندگی محلههای شهر گرمی را میتوان در چهار گروه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Allen, J., Voget, R., & Cordes, S. (2002). Quality of Life in Rural Nebraska: Trends and Changes. Institute of Agriculture and Natural Resources.
Asghari Zamani, A., Zadvali, SH., & Golamhoseyni. R. (2012). Assess the quality of urban life in marginalized areas by using factor analysis, Case Study: Rural areas in the north of Tabriz. Journal of Geography and Urban Planning Perspective Zagros, 4 (11), 86-96. (In Persian)
Collados, C., & Duane, T. (1999). Analysis Natural Capital Quality of Life: A Model for Evaluating the Sustainability of Alternative Regional Development Paths. Journal of Ecological, 30, 441-460.
Cramer, V., Torgersen, S., & Kringlen, E. (2004). Quqlity of Life in a City: The Effect of Population Density. Social Indicators Research, 69,103-116.
Das, D. (2008). Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati. Social Indicators Research.
Dehdari, T. (2002). The effect of education on quality of life in patients with open heart surgery, Master Thesis, School of Medical Sciences, Tarbiat Modarres University.
Economist Intelligence Unit. (2005). Quality of Life Indexation.
Garosi, S., & Nagavi, A. (2008). Social capital and quality of life in the city of Kerman. Journal of Social Welfare, 8 (30 & 31), 61-86. (In Persian)
Haj Yosefi, A. (2006). Quality of life and corrective strategies. Journal of Rural, 28, 31-37. (In Persian)
Hal, P. (2002). Urban and regional planning. Translation of Jalal Tabrizi, printing, publishing process and urban planning. (In Persian)
Ibrahim, M., & Chung, W. (2003). Quality of Life of Residents Living Near Industrial Estates in Singapore. Social Indicators Research.
Iran Census Center. (2011). Population and Housing Census of Ardebil province. (In Persian)
Jajarmi, K., & Kalkateh, E. (2006). The assessment of the quality of life of citizens in cities, Case study: Gonbad-e Qabus. Journal of Geography & Development, 4 (8), 5-18. (In Persian)
Kamp, I., Van, K., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & de Hollander, A. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing: Towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; a Literature Study. Journal of Landscape and Urban Planning, 65, 5-18.
Khajeh Shahkohi, A., Hoseyni, M., & Tosi, R. (2014). Assessing quality of life and its impact on citizen participation in municipal affairs, Case Study: Minoo Dasht City. Journal of Geography & Urban Planning – Regional, 4 (10), 73-86. (In Persian)
Kokabi, A., Porjafar, M., & Tagvai, A. (2005). Planning quality of urban life in urban centers, definitions and indicators. Journal of Queries Urban Development, 12, 6-13. (In Persian)
Kord Zanganeh, J. (2002). Quality of life of the elderly and the factors affecting it. Master’s thesis, School of Social Sciences, Tehran University. (In Persian)
Lee, Y. J. (2008). Subjective Quality of Life Measurement in Taipei. Journal of Building & Environment, 43 (7), 1205–1215.
Li, G., & Weng, Q. (2007). Measuring the Quality of Life in City of Indianapolis by Integration of Remote Sensing and Census Data. International Journal of Remote Sensing, 28 (2), 249–267.
Majedi, M., & Lahsaizadeh, A. (2006).  Study of the relationship between demographic variables, social capital and quality of life satisfaction, case study: the villages of Fars province. Journal of Rural & Development, 4 (9), 91-135. (In Persian)
Mc Crea, R., Shyy, T-K., & Stimson, R. (2004). Modelling Urban Quality of Life in South East Queensland by Linking Subjective and Objective Indicators, 28th Australian and New Zealand regional Science Association International annual Conference, Wollongong, NSW, 28th September to 1 October.
Mc Crea, R., Shyy, T.-K., & Stimson, R. (2006). What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life?, Applied Research in Quality of Life, 1(1), 79–96.
Michalos, A. C. (2003). Combining Social, Economic and Environmental Indicators to Measure Sustainable Human Well-being. Journal of Social Indicators Research.40(1), 221-258.
Pal, A. K., Kumar, U. C. (2005). Quality of Life Concept for the Evaluation of Societal Development of Rural Community in West Bangal, India. Journal of Rural Development, 15(2), 83-93.
Rafiyan, M., Amin Sahehi, F., & Tagvai, A. (2010). Assess the quality of living environment in Ekbatan of Tehran. Madras Journal of Human Sciences and Spatial Planning, 14 (4), 63-85. (In Persian)
Rahman, M., & Wand, S. (2003). Measuring the Quality of Life across Countries: A Sensitivity Analysis of Well-being Indice”s, Wider Internasional Conference on Inequality, Poverty and Human well-being, May 30-31, Helsinki, Finland.
Rezvani, M., & Mansoriyan, H. (2008). Quality of life: the concepts, indicators and models and model proposed for rural areas. Journal of Rural Development, 11 (3), 1-26.
Rezvani, M., Shakiba, A., & Mansoriyan, H., (2008). Quality of Life in rural areas. Journal of Social Welfare, 8 (30 & 31), 35-59. (In Persian)
Santos, L. & Martins, I. (2007). Monitoring Urban Quality of Life: The Porto Experience. Journal of Social Indicators Research, 80(2), 411-425.
Smit, D. (2002). Quality of life: social welfare and social justice. Translator of Hussein Hataminezhad and Hekmat Shahi Ardebili. Journal of Economic and political information, 17 (185 & 186), 160-173. (In Persian)
The Environment Role of Consulting Engineers. (2009). Detailed design of Germi City. Housing and Urban Development Ardabil Province. (In Persian)
Ulengin, B., & Guvenc, U. (2001). Amultidimensional Approach to Urban Quality of Life: The Case of Istanbul. European Journal of Operation Reasrch, 130, 361-274.
United Nations Population Fund. (2007). State of World Population 2007, Unlishing the Potential of Urban Growth, New York, UNFPA.
Yosefi, A. (2003). Quality of Life and Reformation Strategies. Journal Dehati, 28, 1-4.