شناخت و تحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد دورود ، دانشگاه آزاد اسلامی، درود، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، ایران

چکیده

در زمینه تحقق گردشگری پایدار، بسترهایی مورد نیاز است که از مهمترین آن­ها شاخص امنیت اجتماعی است. شاخص امنیت اجتماعی در روستاهای گردشگری، سبب جذب گردشگر و پایدارسازی این مفهوم در جامعه روستایی خواهد شد. بنابراین باید این شاخص در جامعه روستایی بخوبی نهادینه و چارچوب لازم آن فراهم گردد. در این تحقیق هدف  شناخت و تحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری در استان اصفهان در راستای کمک به توسعه توریسم از طریق شناسایی وضعیت موجود بوده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه پیمایشی از طریق ابزار پرسش نامه می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران وارد شده به این روستاها تشکیل می­دهند که با توجه به نبود آمار دقیق در زمینه جامعه مورد تحقیق و با توجه به محدودیت های موجود در زمینه پرسشگری، تعداد 250 گردشگر برای عملیات پرسشگری تعیین شد. نتایج بررسی آزمون آماری نشان می­دهد که پنج متغیر امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت محیط فیزیکی، امنیت اخلاقی و امنیت انتظامی با سطح معناداری برابر با 000/0 در شرایط خوب، سه متغیر امنیت ارتباطی-حمل و نقل، امنیت بهداشتی-درمانی و متغیر تعامل و ارتباط با سطح معناداری بیشتر از 05/0 در وضعیت متوسط و دو متغیر امنیت نهادی- سیاسی و امنیت ذهنی- فکری گردشگران با سطح معناداری کمتر از 05/0 در شرایط ضعیفی قرار دارند. بررسی مدل نشان می­دهد که امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری با مقدار اثر کل 668/0 اثرگذار است. در مجموع امنیت اجتماعی حدود 45 درصد واریانس گردشگری در روستاهای هدف را در استان اصفهان تبیین می­نماید.

کلیدواژه‌ها


Aghaasi, A., Ebrahimzadeh, I., & Hadiani, Z. (2009). The Role of Security in the Development of Sustainable Tourism - A Case Study of Chabahar. The First National Conference on Security and Sustainable Tourism Development (pp. 1-21), The Office of Applied Police Research in Isfahan, Isfahan, Iran. (In Persian)
Amini, A., & Jamini, D. (2013). An Analysis of Rural Community Evaluation of Organizational Performance Using Structural Equation Modeling Approach. Geographical Research ,29 (113), 169-177.(In Persian)
Bagherian, M. (2016). Investigating the Role of Rural Tourism Networks in Developing Rural Areas With Emphasis on Isfahan Province Villages. Master's Thesis, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.(In Persian)
Bahrami, R. (2009). The study of the capabilities and bottlenecks of rural tourism development in Kurdistan province, the 4th International Congress of Geographers of the Islamic World of Zahedan University (pp. 1-14). Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.(In Persian)
Bartholomew, L. (1987). The General Theory of Systems. Translation by Kiumars Pariani. Tehran: Tondar Publishing.(In Persian)
Blancas, J.  F., Gonzalez.  M., Lozano-Oyola.  M., & Perez.  F.  (2010).  The assessment of sustainable tourism: Application to Spanish coastal destinations. Ecological Indicators, 10 (2), 484-492
Gay, Ch., & Fyosola, E. (2010). Tourism in Comprehensive View. Translation by Ali Parsian and Seyyed Mohammad Arabi. Tehran: Publication of the Office of Cultural Research.
Ghaderi, Z. (2004). Principles of Sustainable Development of Rural Tourism. Tehran: Publication of the Municipal Organization and Dehayari.(In Persian)
Ghasemi Ardahi, a., & Rostamelizadeh, V. (2011). Rural Mortgage Impacts on Rural Life Change, Journal Village Housing and Environment. 139 (3), 67-84.(In Persian)
Ghasemi, V. (2010). Structural Equation Modeling Using Amos Graphics. Tehran: Publication of Sociologists.(In Persian)
Haji Ismaili, L., & Kianpour, M. (2014). Tourism security and its problems from the perspective of managers of tourism services offices in Isfahan province. Journal of Strategic Research on Security and Social Order, (13) (2), 45-60.(In Persian)
Hezarjaribi, J. (2010). The sense of social security from the perspective of tourism development. Journal of geography and environmental planning. 22 (2), 121-143.(In Persian)
Hosseini, A., & Mohammadi, J. (2011). Analysis of Soltanieh's Capabilities and Challenges for Strategic Planning Using Swat's Analytical Model. Journal of Tourism Studies, 35 (1), 35-49.(In Persian)
Jones, E. (2010). Arab politics and Tourism: Political Change and Tourism in the great Socilist peoples Libyan arab Jamahiriya, Tourism and political change editedby R. Butler and W. Suntikul, Oxford: goodfellow.
Kadivar, A.A., & Saghaei, M. (2007). Organization of Tourism in Urban Resorts, A Case Study of Akhlamad Valley. Geographical Research Journal, 21 (4), 111-134. (In Persian).
Karami Dehkordi, M., Kalantari, K., & Babajani, A. (2012). Identifying and prioritizing the barriers of rural tourism development in the field of security using Delphi technique (Case study: Chaharmahal va Bakhtiari Province). Journal of Strategic Research on Security and Social order, 1 (4), 59-74.(In Persian)
Khodaei, H. (2008). Mutual Security, Tourism and Sustainable Economic Development, First National Security Conference and Sustainable Tourism Development (pp. 1-13), The Office of Applied Police Research of Isfahan Province, Isfahan, Iran.(In Persian)
Kim, S. (2007). Tourism and political ideologies: A case of tourism in North Korea. Tourism Management, 28 (3), 1031-1043.
Kozadi, E., Khadem Al-Husseini, A., Fotouhi, Z., & Daei, N. (2009). An Analysis of Social and Cultural Security and Its Role in Sustainable Tourism Development, The First National Security Conference and Sustainable Tourism Development (p.1-18), The Office of Applied Police Research in Isfahan, Isfahan, Iran.(In Persian)
Kreck, L.A. (1998). Tourism on Former Eastern European Sociaeties: Ideology in Confilict with Requisites. Journal of travel research, 36 (2), 62-67.
Lai, J.U., & Lin, C.T. (2008). What factors drive corporate customer satisfaction with e-banking services, PACIS 2008 Proceedings.
Lawrence, RJ. (2010). Housing and health promotion: moving forward. International Journal of Public Health, 10 (3), 145-158.
Lotfifar, M., & Yaghfouri, H. (2011). The Role of Security in the Development of Tourism; Chabahar's Cognition, The First National Conference on the Development of Makren Coasts and the Authority of the Islamic Republic of Iran (p.1-14), Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran, Chabahar, Iran.(In Persian)
Mansfeld, Y., & Pizam, A. (2006). Tourism, Security and Safety:  From Theory to Practice, Elsevier press.
Mansoori, A. (2002). Tourism and sustainable development. the growth of geography education. 63 (1), 11-43.(In Persian)
Manuchehri, S., & Manuchehri, D. (2014). Relationship Development; Tourism and Security with Emphasis on the Role of Security and Police Authorities. Journal of Police Police in the Capital, 7 (4), 97-115.(In Persian)
Mirlatfi, M.R., Kamanbaz., m., & Hashemi, R. (2013). Investigating the Role of Security on Sustainable Tourism Development Case Study of Sistan, The 2nd National Conference on Tourism and Nature Survey of Iran (pp. 1-9), Farda Environmental Society of Hamedan, Iran.(In Persian)
Mirzaei, R. (2008). Impact of rural tourism development on employment in Uramanat region. Journal of Rural Development and Development, 12 (4), 49-76.(In Persian)
Momeni, M., & Nick Bhat, R. (2011). The Role of Security in the Development of Tourism and Its Role in Sustainable Development Case Study: Village of Vanak Village, The First National Conference on Tourism and Nature Surveying of Iran (pp. 1-13), Hamedan Islamic Azad University, Hamedan Environmentalists Society, Iran.(In Persian)
Mosaee, M. (2004). The Toward Function of Tourism Demand to Iran. Journal of Business Research. (23) (1), 225-244.(In Persian)
Organization of Management and Planning of Isfahan Province. (2015). Statistical Yearbook of Isfahan Province. Deputy of Statistics and Information.(In Persian)
Papeli Yazdi, M.H. (2007). Tourism (nature and concepts). Tehran: Publication of Samt.(In Persian)
Rahimpour, A. (2005). Tourism, Security and Development. Marketing Monthly, 17 (2), 33-45.(In Persian)
Ramezanzadeh, M., Akbarian, S.R., Ramezani Far, H., & Heidari, Z. (2015). Development of Tourism in Coastal Cities and Social Security (Case Study of Tonekabon City). Journal of Geographical Research of Urban Planning. 3 (3), 309-324.(In Persian)
Rezvani, M.R. (2007). Development of rural tourism with a sustainable tourism approach. Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
Ruknodin Eftekhari, A.R., Mahdavi, D., & Akbari Samani, N. (2012). Presentation of Strategic Planning Pattern for Sustainable Rural Tourism Development (Case Study of Lavasan Kooq Village). Journal of Human Geography Research, 45 (3), 146-123.(In Persian)
Ruknodin Eftekhari, A.R., & Ghaderi, I (2002). The Role of Rural Tourism in Rural Development.Journal of Modares, 6 (2), 41-23.(In Persian)
Saber, E. (2008). Cultural Security and Sustainable Tourism, First National Security Conference and Sustainable Tourism Development (pp. 11-1), Office of Applied Police Research in Isfahan Province, Isfahan, Iran.(In Persian)
Sabeti, H. (2006). Investigating factors influencing tourism development, A.M Thesis. Payam Noor University of Ilam, Ilam, Iran. (In Persian).
Sari Safarz, M. (2009). Analyzing the Impact of Security on the Dimensions of the Economy of the Tourism Industry in Iran, the First National Conference on Security and Sustainable Tourism Development (pp. 16-1), Office of Applied Investigations of Isfahan Province, Isfahan, Iran.(In Persian)
Seidaei, E., & Hedayati Moghaddam, Z. (2009). The Role of Security in Tourism Development. Journal of Social Sciences of Islamic Azad University of Shoushtar Branch. 4 (8), 97-110.(In Persian)
Shamsuddini, A., & Jamini, D. (2016). Evaluation of the performance of trustee institutions in the development of rural settlements with the approach of structural equations studied: Javanrood. geography and development. 43 (4), 35-50.(In Persian)
Sharlarpay, R.J. (2001). Rural Tourism, Translation by Rahmatullah Menshizadeh and Fatemeh Nasiri. Tehran: Publishing Monshi.(In Persian)
Sharpley, R. (1977). An Introduction to Rural Tourism, International Thomson Business Press, UK.
Tarlow, P. (2014). Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety, Elsevier press.
Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of turkey. Journal of  Tourism Management, 22 (4) , 289-303.
Waligo, V., Clarke. J., & Hawkins. R. (2013). Implementing sustainable tourism:  A multi- stakeholder involvement management framework. Journal of Tourism Management, 36 (3), 342 - 353.
Walpole, M.J., Goodwin, H.J. (2000). Local Economic Impacts of Daragon in Indonisia. Journal of Annals of Tourism Research, 27 (3), 46-57.