ارزیابی اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ایذه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

چکیده

امروزه طرح هادی روستایی، به عنوان نخستین تلاش سازمان یافته و فراگیر ملی برای ساماندهی فضایی روستاهای کشور، مهم ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی محسوب می­شود. طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می­تواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعه یکپارچه نواحی روستایی داشته باشد. اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ بیش از سه دهه از ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح­ﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ­ﻫﺎی ارزﻧﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی- ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﭼـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪهمراه داشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثرات اجرای  طرح­های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان ایذه می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -  تحلیلی می­باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان 7 روستای بخش مرکزی شهرستان ایذه (3466 خانوار) که بیش از 10سال از اجرای طرح هادی  در آن­ها سپری شده است می­باشند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 346 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش نیز پرسش­نامه، ساکنان خانوار روستاهای دارای طرح می­باشد که روایی آن از طرف عده­ای از متخصصین تأیید گردید و برای  تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسش­نامه از ضریب آلفای کرونباخ میزان (85/0) استفاده گردید. برای تحلیل داده­های پرسش­نامه نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که میانگین­های مربوط به دو بعد(کالبدی واجتماعی )عملکرد بهتری نسبت به دوبعد اقتصادی و محیطی داشته است.

کلیدواژه‌ها


Aliinaghipour, M., & Pourmadzan, I. (2014). Determination of the effects of conducting a guideline on the physical development of rural settlements in the central part of Rasht. Journal of Planning Studies in Human Settlements, 9 (29), 101-113. (In Persian)
Anabastani, A. A., & Akbari, M. H. (2012). Evaluation of conductor designs and its role in the physical development of the village from the viewpoint of villagers (studying: Jahrom city). Human Geography Research, 44 (4), 93-110. (In Persian)
Anabastani, A. (2009). Evaluation of the physical effects of implementing rural villagers' plans. the first national conference on housing and physical development of the village. (In Persian)
Asayesh, H. (1995).  Principles and Methods of Rural Planning. Tehran: Payam Noor Publications. (In Persian)
Azimi, N., Mallahi Hashtjin, N., & Ashaghi, A. (2012). Investigating the Physical Effects of Implementation of Rural Conductor Projects from the Point of View of Villagers (Case Study: Miandoab City). Journal of Planning Studies in Human Settlements, 7 (19), 25-37. (In Persian)
Azimi, N., & Jamshidian A. (2005). Investigating the Physical Effects of Implementation of Rural Conduct Projects (Case Study: West Guilan). Fine Arts, 22, 34-54. (In Persian)
Azizpour, F., & Hosseini-Hassil, S. (2008). An overview of the physical development of the villages of the country (with an emphasis on rural design). Residential Quarterly and the Village Environment, 27, 42-55. (In Persian)
Azkia, M., & Ghaffari, G. (2004). Rural Development of Batakid Village in Iran. Tehran: Nshrny. (In Persian)
Baklaghani, K. (2007). Evaluation of implementation of Hedirostati projects in the city of Ielam, Master's thesis of geography and rural planning. Supervisor. Seyyed Hassan Matielenroudi. Faculty of Geography, University of Tehran. (In Persian)
Bazo, G., Shah Hosseini, A., & Zarpshan, K. (2010). Qualitative Evaluation of Hadi Project Implementation in the Cornachi Village of Kermanshah. Application of Fundamental Theory. Rural Quarterly periodical, 1 (3), 152-173. (In Persian)
Farhang, M., Hosseini, S.B., & Soleimani, M. (2008). Evaluation of the Effects of Implementation of Conduct Projects on the Environment of Iran's Villages. Natural Sciences Journal, 5 (3), 11-32. (In Persian)
Gemini, D., Ahmadi, R., & Ahmadi, S. (2012). Evaluation of physical and environmental effects of conducting a guideline and its management mechanism (Case study: Badr Abad village), Proceedings of the National Conference on Rural Development of Guilan. (In Persian)
Ghaffari, R. (2011). Change in the use of rural land in approved design drafts. Proceedings of the First International Conference on Rural Settlements. Housing and Texture, Planning and Design of Rural Texture,  Vol 2, Housing Foundation of the Islamic Revolution, Department of Reconstruction and Rural Housing, First Edition. (In Persian)
Jamaa Pour, M. (2005). Introduction to Rural Development Planning Program. Tehran: Publication Publications. (In Persian)
Kalantari, Kh. (2013). Estimation of Rural Development Level in Torbat Heydarieh, 1965-1999. Geographical Research Journal of Tehran, 4, 41-54. (In Persian)
Mahdavi, M. (1998). Introduction to the rural geography of Iran. Tehran: publisher side.
Motie Langroudi, S.H. (2010). Rural Planning with Emphasis on Iran. Jahad University Publications. (In Persian)
Natural Resistors Research Institute. (2009). Evaluation of the Effects of Implementation of Rural Hadi Project. Islamic Revolution's Housing Foundation Publication. (In Persian)
Nazari, A M. (1998). Investigation of Physical Physical Development of Rural Settlements with Emphasis on Population Growth and Land Use Change. Geographical Quarterly, 49 and 50. (In Persian)
Rezvani, M.R. (2011). Introduction to Planning of Rural Development in Iran, Fourth Edition (New Edition). Tehran: Ghomes publishing. (In Persian)
Riahi, V., Salmizadeh, Sh., Karami Nasab, S., & Hatami, F. (2016). Evaluation of the Physical Effects of Implementation of Rural Hadi Project from the Viewpoint of Villagers Case Study: Karkheh District. Geography and Development Quarterly periodical, 15 (46), 133-146. (In Persian)
Saeedi, A., Hosseini Sadegh, S. (2009). The Basis for Locating and Establishing New Villages. Tehran: Publication of the Islamic Revolution Housing Foundation. (In Persian)
Sa'idi, A. (1998).  The Basics of Rural Geography. Tehran: Publication Samt. (In Persian)
Shaeei, A., & Ahmadabadi , F, Ah, H. (2014)Evaluation of the effects of conducting conductive plans on rural settlements (Case study: Neyshabour city). Journal of Rural Planning and Research, 3 (6), 75-88. (In Persian)
Taghiloo, A.A, Khosrowbeigi ,R., Khodaei. (2009). Evaluation of the effects of design in dimensions physical, social, and economic. Case study: Kamijan city. first national housing conference and rural development. (In Persian)
Tavakkoli, J., &  Rolansari, A. (2016). Analyzing the physical and economic effects of rural conductor projects. Case: Kermanshah Township Villages. Quarterly periodical of Rural Space and Rural Development, 5 (2), 141-160. (In Persian)