تحلیل میزان موفقیت در دستیابی به شهرهای خلاق و نوآور (مطالعه موردی: شهر فردوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نقش خلاقیت در ایجاد نوآوری و پیشرفت اقتصادی، بسیار اساسی قلمداد می­شود و شهرها اصلی­ترین مکان تولید ایده­ها، محصولات و فرایندهای جدید، محسوب می­گردند. به این منظور، این مطالعه با هدف تعیین میزان موفقیت در دستیابی به شهرهای خلاق، در شهر فردوس در استان خراسان جنوبی به انجام رسیده­است تا جایگاه این شهر را از نظر خلاقیت شهری و تفاوت بین مناطق و محلات موجود در آن، از نظر شاخص­های شهر خلاق، مشخص نماید. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده و داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، گردآوری شده و با آزمون t تک نمونه­ای، تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی در نرم افزارهایSPSS و ExpertChoice و Excel تحلیل گردیده و از مدلAHP  برای وزندهی شاخص­ها و از روشTOPSISبرای سطح بندی محلات بهره­برداری به عمل آمده­است. نتایج نشان داد که وضعیت کلی شاخص­های شهر خلاق در فردوس چندان مطلوب نیست. با این وجود، معیارهای سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی خلاق و فناوری ارتباطی، شرایط مطلوب­تری نسبت به سایر معیارها دارا بوده­اند. علاوه بر آن، محلات مختلف وضعیت متفاوتی داشته و در مجموع، محله فرهنگیان بیشترین امتیاز را به دست آورده­است که می­تواند به عنوان الگویی برای سایر محلات مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Aghayefishani, T. (1998). Creativity and Innovation in Humans and Organizations. (2nd Ed.). Tehran: Terme Publishing. (In Persian)
Alvani, M. (1993). Public Administration. (2nd Ed.). Tehran: Ney-2 Publishing House. (In Persian)
Ebrahimi, M. (2008). Creative City Meeting, Tehran Center for Study and Planning. Tehran: Niavaran Cultural Center. (In Persian)
Cengiz, K., Ufuk, C., & Ziya, U. (2003). Multi-criteriasupplier selection using fuzzy AHP. Logistics InformationManagement, 16 (2), 382 - 394.
Costa, P., Miguel, M., Vasconcelos, B., & Sugahara, G. (2007). A discussion on the governance of creative cities: Some insight for policy action. Norwegian Journal of Geography, 61 (12), 22-31.
Deffner, A., & Vlachopoulou, C. (2010). Creative city: A new challenge of strategic urban planning?. Planning and Regional Development, 38 (3), 34-39.
Florida, R. L. (2004). Cities and the creative class. London: Routledge.
Ershadmannish, H. (2010). Creative City Memoir. Journal of Municipalities. 100 (11), 4-11.
Fedko, H. (2014). Ferdos Development Management Company, Trustee of Ferdows Special Economic and Industrial Zone, Birjand: South Khorasan Province.
Ferdows Governorate, FG. (2015). Development of Ferdows County. Ferdows: Ferdows Governorate.
Florida, R. L. (2004). Cities and the creative class. Translated by Ibrahim Ansari and Mohammad Esmail Ansari. Tehran: Sociology Publishers.
Ghazi Noori, S. (2011). Meeting of Innovation and Commercialization Management in Urban Management. Tehran Municipality: Tehran Metropolitan Center for Urban Studies and Planning. (In Persian)
Hall, P. (1998). Cities in Civilization: culture, innovation and urban order. London: Weidenfeld.
Hospers, G.J., & Dalm, V.R. (2005). How to create a creative city?  The viewpoints of Richard Florida and Jane Jacobs, foresight Kirchberg, Volker, 2010, Entrance Fee as a Subjective Barrier to Visiting Museums. Journal of Cultural Economics, 22 (2), 1-13.
Hospers, G. (2011). Creating cities: breeding place in the knowlage economy Jam. Translated by Saead Hoseinabadi. Tehran: Technology & policy.
Khansefidi, M. (2012). Urban and Creative City Management. Paras Journal, 19 (4), 92-95. (In Persian)
Landry, Ch. (2008). The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Comedia/ Earthscan.
Manzarihesar, M., Mohaghar, A. (2005). Applying a pattern for allocating depreciation credits. Journal of Planning and Budgeting, 91 (12), 69-90. (In Persian)
Medeiros N. (2005). Planning for creativity: the case study of Winnipeg’s Exchange District, master degree project. London: FED.
Meshkini, A., Hatami Nejad, H., Mehdi Nejad, H., & Parhiz, A. (2014). The Creative City is a new model for developing knowledge in the field of urban management. Tehran: Faryad.
Mokhtarimalekabadi, M., Saghaei, F. (2014). Classification of fifteen regions in Isfahan City based on the creative city Indicator Using models in regional planning. Journal of Research and Urban Planning, 5 (16), 105-120. (In Persian)
Musterd, S. (2001). The Creative Cultural Knowledge City. Conditions, 12 (2), 843-852. (In Persian)
Pourmohammadi, M. R., Koushneh, R., (2012). Evaluation and Analysis of Urban Public Spaces Using the Topsis Model. Journal of Urban and Regional Studies and Research, 17 (5), 37-52. (In Persian)
Rezaeian Gharoghozloo, A., Ghaderi, I., & Mir Abbasi, R. (2012). Designing a Creative City. Tehran: Azarakhsh. (In Persian)
Saberifar, R., & Akhgari, M., (2015). Historical and Tourist Geography of Ferdows. Hamedan: Noor Alam. (In Persian)
Saberifar, R., Ghaysari, S. (2016). The pursuit of the implementation of justice-oriented policies in the utilization of urban neighborhoods of services, case study: Ferdows city. Birjand: PNU. (In Persian)
Saberifar, R. (2014). Urban Planning Workshop. Tehran: Payame Noor University. (In Persian)
Saberifar, R., Shamsi, E., Fissari, S. (2012). Diseases Conflict Resolution in Islamic Countries, Iran Case Study, Ferdows County. Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World, 102-122. Zahedan, Iran. (In Persian)
Saeedi, H. (2010). Creative City. Municipalities, 100 (34), 5-11. (In Persian)
Sasaki, M. (2007). The role of culture in urban regeneration, paper presented in Universal Forum of Cultures. Barcelona: RTY.
Scott, Allen J. (2007). Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions. Journal of Urban Affairs, 21 (1), 1-11.
South Khorasan Governorate, (2014). Investment conditions in Southern Khorasan Province. Birjand: Director of Management and Planning. (In Persian)
Taleb Bidokhti, A., & Anvari, A. (2004). Creativity and Innovation in Individuals and Organizations. Tadbir, 152 (15), 21-25. (In Persian)
Throsby, D., & Anita Z. (2014). The Economic and Cultural Value of Paintings: Some Empirical Evidence, In David Throsby & Victor A. Ginsburgh. Economics of Art and Culture, 12 (2), 12-21.
UNCTAD. (2010). Creative Industries and Micro & Small Scale Enterprise Development. New York: UN.
Valibeigi, H. (2007). Ranking of Export Target Markets and Their Enterance Barriers: the Case of Food Industry in Iran. Journal of Trade Studies, 41 (41), 11-21. (In Persian)
Whitaker, R. (2007). Validation examples of theAnalytic Hierarchy Process and Analytic, Network Process, Creative Decisions Foundation, Pittsburgh,USA, 2001. Mathematical and computer modeling, 46 (7-8), 840-859.
Yahaghi, M. J. (1992). Those years. Mashhad: publication of Astan Quds Razavi. (In Persian)
Zangi Abadi, A., Ali Zadeh, J., & Ahmadian, M. (2011). An Analysis of the Development Degree of West Azerbaijan Province. New Attitudes in Human Geography, 24 (1), 69-84. (In Persian)