تحلیل ابعاد عینی و ذهنی سطح رضایتمندی از شهرک های سکونتگاهی (مطالعه موردی: ‌شهرک علی‌اکبر، شهرستان هامون سیستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان، می‌تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محدوده‌های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان‌ها مؤثر واقع گردد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل ابعاد عینی و ذهنی مرتبط با رضایتمندی از شهرک‌های سکونتگاهی در شهرک علی‌اکبر از توابع شهرستان هامون (سیستان) بوده است. از این رو؛ برای تحقق هدف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده­ای از شاخص­های عینی و ذهنی رضایتمندی تعیین و در چارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش­نامه­ها) مورد بررسی قرار گرفت.طبق سرشماری سال 1390 جامعهآماریاینپژوهش 1121 سرپرست خانوار شهرک علی‌اکبر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح 95 درصد اطمینان (96/1=T) برابر با 388 نفر از سرپرستان خانوار برآورد شده است و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله‌ نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای محاسبه پایایی پژوهش تعداد 30 پرسش­نامه در سطح سرپرستان خانوار محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده و بر اساس داده­های جمع­آوری شده میزان پایایی این پژوهش براساس آزمون آلفای کرونباخ در سطح بالایی (809/.) قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندیسرپرستان خانوار از شهرک سکونتگاهی علی‌اکبر در حد ضعیف (88/1) برآورد شده است؛ و میانگین ابعاد ذهنی (49/2) بوده که نشان از رضایت نسبی ساکنان از ابعاد ذهنی داشته­اند. همچنین میانگین معیارهای عینی،(77/1) بوده که نارضایتی(ضعیف) ساکنان رادربرداشتهاست؛بنابرایناغلبمعیارهایرضایتمندی ازواحدهای سکونتی درسطح ضعیف قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


Arastan Consulting Engineers. (2012). Detailed Compilation Plan for Aliakbar City, Summary Report. Road and Urban Development Office of Sistan and Baluchestan Province. (In Persian)
Alizadeh, j., Barkhi, H., Rahimi, H., & Afsharipoor, A. (2013). Measurement and evaluation of quality of life in areas using the method of similarity to fuzzy ideal option. Case study: Mirandeh-Fars Province. Rural Research Journal, 4 (3), 615-640. (In Persian)
Canter, D. (1977). The Psychology of Place. Architectural Press, London.
Choudhury I. (2005). A Conceptual Model of Resident Satisfaction with Reference to Neighborhood Composition.
Farhadi, A., Foroughan, M., & Mohammadi, F. (2012). Quality of life of rural elderly: Case study: Dashti city of Bushehr province. Iranian Journal of Aging, 1 (21), 18-71. (In Persian)
Fathi, Sidayi, S., Taheri, Z., & Hedayati, Z. (2015). Assessment of Residents Satisfaction with Environmental Quality of Rural Housing Case Study: Comparison of Old and New Texture of Hajjatagha Village in Lenjan. Spatial Planning (Geography),5 (2),1-24. (In Persian)
Foroughi, M.A. (2011). The Wisdom of Wisdom in Europe. Volume 2, Tehran: Publishing Zavar, 202 pages. (In Persian)
Ganpat, W., Ramdial, R., & Narine, K.L. (2014). Farmers Satisfaction with the Extension Service in Trinidad West Indies, Conference: Association for International Agricultural & Extension Education, At Miami, Florida, Vol. 21,
Ghanbari, A. (2011). An Analysis of Rural Housing Inequalities in East Azarbaijan Province in 2008, Housing and Rural Environment, 30, 33-50. (In Persian)
Haji Nejad, A., Rafayan, M., & Zamani, H. (2011). The Study and Ranking of Factors Affecting the Satisfaction of Citizens in Quality of Living Environment (Case Study: Comparison of Old and New Texture of Shiraz City). Human Geographic Researches,77,129-143. (In Persian)
Hajinejad, A., Rafieian, M., Zamani, H., (2010). Investigating individual variables affecting citizens' satisfaction with the quality of life environment Case study: Comparison of old and new textures in Shiraz. Geography and Development, 8 (17), 63- 82. (In Persian)
Highs. (2007). City of Winnipeg Quality of Life Indicators, In Sirgy, M. J., Rahtz, D., and Swain, D. [eds] Community Quality of Life Indicators: Best Cases 2, Springer, 127-176.
Khadem Al-Husseini, A., Mansourian, H., & Sattari, M.H. (2012). Measurement of mental quality of life in urban areas (Case: Noorabad city, Lorestan province). Geography quarterly and environmental studies, 1 (1), 7-18. (In Persian)
Khatun Abadi, A., Saberi, Z., & Ebrahimi, S. (2011). Residents' Satisfaction with Quality of the Living Environment: A Case Study of the Village of Asheghabad City. Rural Development, 14 (1), 83 99. (In Persian)
Mc Cray, J.W., & Day, S.S. (1977). Housing Values, Aspiration and Satisfactions as Indicators of Housing needs, Home Economics, 5 (4), 244-254.
Offia Ibem, E., & Aduwo, E. B. (2013). Assesment of residential satisfaction in public housing in Ogun state, Nigeria, Habitat International, 163-175.
Orrell, A., Mckee, k., Torrington, J., Sarah, B., Darton, R., Netten, A., & Lewis, A. (2013). Relationship between building desingn and residents quality of life in extra care housing.
Pourahmad, A., Farhoudi, R., Habibi, K., & Keshavarz, M. (2011). Investigating the Role of Quality of Residential Environment in Inland Urban Migrations (Case Study: Old Khoramabad Textures). Human Geographic Researches, 75, 17-36. (In Persian)
Rafiean, M., Asgari, A., Asgarizadeh, (2009) Satisfaction of Citizens from Urban Living Environment. Environmental Sciences,7 (1), 57-68. (In Persian)
Rafieian, M., Asgari, A., & Asgarizadeh, Z. (2009). Measurement of Satisfaction of Nawab Neighborhood. Geographic Research, 41 (23), 28 -53. (In Persian)
Rahmati, S., Ghayed, R., & Jamshidi, S. (2015), Evaluation of the relationship between objective and subjective indicators of quality of life in the integrated villages in the city (Case study: Kheyrabad and Eishabad neighborhoods of Yazd city). Geographic researches (Geographic researches), 47 (1), 63-80. (In Persian)
Seongyeon, A., Christine, C. Cook. (2009). Quality of Community Life among Rural Residents: An Integrated Model, Springer Science+Business Media B.V, 377-389
Shayan, H., Taghilo, A. A., & Khosro Beigi, R. (2010). Estimation of satisfaction of villagers from habitat environment: A Case Study of Kandjan Province. Rural Developmental Quarterly, 4 (4), 155-179. (In Persian)
Van Poll, R. (1997). The Perceived quality of the urban residential environment: A multiattribute evaluation. Netherlands: Gronigen University Press.
Zabihi, H., Farah, H., & Rahbari Manesh, K. (2011). Investigating the relationship between the level of satisfaction of residential complexes and the impact of residential complexes on human relationships (Case study of residential complexes in Tehran). City identity,5(8),103-118. (In Persian)
Zaboli, Z. (2012). Analysis of the Pattern of Passive Defense in Rural Areas of Mohammad Abad Sistan, MSc., Department of Geography, University of Zabol, 214-10. (In Persian)