ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهری در محله‌های آشان و سرچاوه شهر سردشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز سردشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت، ایران. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ارومیه، ایران.

چکیده

 
ارزیابی کاربری اراضی­ شهری، منعکس کننده­ تصویری گویا از نظرسیمای شهری و نیز تخصیص فضای شهری به کاربرد­های مختلف مورد نیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه­ شهری است. اطلاعات شهری متشکل از دو نوع داده شامل نمایش­های مکانی و داده­های توصیفی املاک می­باشد.اطلاعات مکانی به طور کلی و اطلاعات مربوط به ممیزی عواید و ثبت اراضی و املاک بیشتر به طور خاص، بخشی ضروری از زیرساخت­های اساسی یک شهر است. هدف مقالۀ حاضر،که حاصل دستاوردهای ستاد ممیزی املاک توسط نگارنده است تکمیل و ارتقاء بانک اطلاعات کاربری اراضی در قالب مطالعۀ موردی شهر سردشت می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را محله­های شهر سردشت تشکیل می­دهد که از بین آن­ها 2 محله به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق مبتنی بر روش­های کمـی در تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم­افزار Arc GIS ver.10.1 بوده است. در این مقاله سعی شده که با بکارگیری ابزار اساسی موجود در فناوری GIS،به مساله جمع­آوری و آماده­سازی داده­های مکانی و همچنین پراکندگی کاربری­های شهری پرداخته شود. طبق پـژوهش­های انجام شده، نحوه­ توزیع فضاهای خدمات دهنده شهری چون مراکز اداری، آموزشی، بهداشتی و فضای سبز و... متناسب با نیاز شهروندان نبوده و باعث نارضایتی بسیاری از آنان شده است. همچنین نتایج نشان داد که بین کاربری­های وضع موجود در منطقه با کاربری­های منظور شده در نقشه طرح تفصیلی شهر سردشت تفاوت وجود دارد. بنابرین می­توان با استفاده از کاربری اراضی بایر و نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی، افزایش طبقات ساختمانی و بالا بردن تراکم در واحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها


Ahadnejad Roshti, M. (2000). Assessment and modeling of land use change using multi-temporal satellite images and geographic information system (Maragheh study area), Master's thesis, Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Ali Akbari, I., & Maldyn, O. (2012). With an emphasis on quantitative and qualitative evaluation of urban public distribution system and adjacency model (Case study: the district of Gorgan). Research in Human Geography, 79, 157-172. (In Persian)
Arabi, Z., Hatami, D., & Tahmasebi, G. (2013). Evaluation of urban land use changes in the master plan and detailed city-ize (during 2009 -1996), the first national conference on sustainable architecture and urban spaces, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Arampatzis, G., Kiranoudis, C.T., Scaloubacas, P., & Assimacopolos, D. (2002). A GISbased decision support system for planning urban transportation policies. European Journal of Operational Research, 152 (2), 465-475.
Azizi, M., & Adorned, M. (2012). Assessment of the forecasts of land use and development directions proposals in the master plan of the city of Lar. Urban and regional studies and preceding studies, Issue 11. (In Persian)
Balram, S., & Dragis, S. (2005). Attitudes toward urban green spaces: with GIS techniques. Landscape and Urban Planning, 71 (2-4), 147-162.
Ghadami, M. (2004) the other approach of the neighborhood, neighborhood development prospects conference in Tehran. (In Persian)
Ghahrood Tully, M., & Babaei Fini, I .A. (2012). Introduction to Geographic Information Systems. Third Edition, published by PNU. (In Persian)
Jorjani, H.A. (2009). Physical development and its impact on agricultural land use changes. MA Thesis, Department of Geography, Tehran University. (In Persian)
Khakpoor, BA; Mahdi Vatanparast and Solomon Sadeghi (2007). Model of land use changes Bablo 1983 -1999 years, Journal of Geography and Regional Development, 8, 45- 64. (In Persian)
Khakpour, Barat Ali; Ali Asghar Pilevar and Mehri Golfafrooz (2011) Evaluation of the implementation of educational, health and green applications Detailed plan of Bojnourd, Third Conference on Urban Planning and Management, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING03-URBANPLANING03_023.html.(In Persian)
Khezri, S. (2008). With an emphasis on physical geography of Kurdistan Mokerian Zab basin. Second Edition, Tehran: the Naghos. (In Persian)
Mazidi, Ahmad; Safarzadeh, Mehdi; Mansouri, Hossein (2011) Identification and ranking of effective factors on residential land use using MADM techniques. Case study of Yasuj city, Geography and Development Magazine, No. 21, pp. 96-81. (In Persian)
Mehdizadeh, J. (2000). Land use Planning, Changes in Views and Methods. Urban Management Quarterly, 4, 73-81. (In Persian)
Najafi, A., & Moghadam, N. (2001). Examine the application of GIS in road transport and road information database role in its development. Iran Geometrics Proceedings, 213-208. (In Persian)
National mapping agency. (2008). aerial photographs Sardasht years 1976-2011. (In Persian)
Nigam, R.K. (2001). Division of urban survey planning and management. International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Eschewed, Netherlands.
Norian F., & Ghodosi, M. (2000). The design and location of urban parks employ analytical tools GIS. Geomatics Iran Articles Collections, 383-1374. (In Persian)
Pourmohamadi, M. (2003). Housing Planning. Tehran: Samt ltd. (In Persian)
Prnon, Z. (2010). Effects of migration on land use changes in Eslamshahr from 1966 to 2006, thesis for master's degree. Faculty of Geography, Tehran University. (In Persian)
Ramazanipour, M (2014). Property Survey of projects Salami KHAF township, GIS98.ir. (In Persian)
Rasouli, A. (2012). Application of GIS in Urban and Regional Planning. University of Tabriz, the country's municipalities, and RMs. (In Persian)
Repett, A., & Desthieux, G. (2006). A relational indicator set model for urban land use planning and management. Landscape and Urban Planning, 77 (1-2): 196-215.
Rhymuen, A.A. (2000). The feasibility of the use of GIS spatial analysis Mnasbb urban land. Proceedings of Geomatics Iran, 80-69. (In Persian)
Saeednia, A. (2003). Urban Land, Green Book, the Country's Municipalities Organization Publishing, Tehran: Second Edition. (In Persian)
Sawada, M., Cossette, D., Wellar, B., & Kurt, T. (2006). Analysis of the urbuns rural broadband divide in Canda: using GIS in planning terrestrial wireless deployment, available at www.sciencedirect.com/science.
Shams, M., & Karami Nejad, T. (2014). The assessment of land use changes in spatial development Kermanshah using RS and GIS (Case Study: Jafar neighborhood of Kermanshah). Human settlements planning studies, 19 (28), 45-57. (In Persian)
Shihe, El. (2010). Introduction to the Principles of Urban Planning, University of Science and Technology. Published twenty-seventh. (In Persian)
Statistical Center of Iran. Census year’s 1986- 2016 township of Sardasht.
Subhan khan. (2006). GIS for better urban planning. Special Supplement on International symposium on Geospatial data. Base for sustainable development, Goa India, available at www.geo spatial today.com.
Tamartash, R., Tatian, M.R., Eskandarinejad, M., Ghorbani, A., Noorbakhsh, Z. (2007). The grounds for the use of GIS in planning and urban management. Urban GIS Conference, University of North, Amol, 1-11. (In Persian)
Tine nigal, AE., Hartemink, AK Bregt. (2008). Land Use change and population growth in ehe morob province of papua new Guinea between 1975 and 2000. Juornal of Environment management, Volume 89, Issue 2, pp 1-36.
Zarrabi Asghar, Gholami Bazaragh Younes, Mousavi Seyed Ali (2009) Land use survey of Nurabad Mamasani city using Geographic Information System (GIS), Urban Regional Studies and Research, Volume 1, Issue 1, Pages 50-25. (In Persian)
Ziari, Karmatollah; Basharatifar, Sadegh; Rashidi Fard, Nematollah; (2010). Land use assessment in Dehdasht (Kohgiluyeh and Boyerahmad province), No. 10, pp. 1 to 22. (In Persian)
Ziyari, K.A. (2005). Urban land use planning. Yazd University Press, second edition. (In Persian)