نقش زنان روستایی درتوسعه پایدار کشاورزی با تأکید براثربخشی فعالیت های آموزشی - ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی، استادیار پ‍ژوهشی. بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری (بخش تحقیقات منابع طبیعی)، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

زنان روستایی همواره نقش بسیار مهم و اساسی را در توسعه جوامع روستایی و بخش کشاورزی استان گیلان داشته­اند. اما هیچ وقت این تلاش­ها به طور مجزا از کار مردان انعکاس نیافته و به نقش­های آنان با جدییت کافی  نگریسته نشده است.هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر اثربخشی فعالیت­های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم در استان گیلان می­باشد. که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش توصیفی پیمایشی استوار است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه به صورت پرسش­نامه­ای و کتابخانه­ای جمع­آوری شده و جامعه آماری تحقیق زنان کشاورزی شهرستان لنگرود و رودسر می­باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش که زنان روستایی آموزش دیده در این دو شهرستان بنا بر اطلاعات آماری سازمان فنی و حرفه­ای 400 نفر می­باشند از طریق فرمول کوکران 193  نفر محاسبه گردیده است و میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسش­نامه برابر با 89/0 بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین برنامه­های  آموزشی- ترویجی اختصاص یافته برای زنان و درآمد سالانه از تولید برنج و نقش آن­ها در ترویج تولید محصول سالم در روستاها به میزان 99 درصد می­باشد که این بیانگیر رابطه معنا­دار بسیار بالایی بین آنها می­باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیان­گر این مسئله است که، تنها متغیر بازدیدهای آموزشی- ترویجی وارد تحلیل شد و توانست به تنهایی 26 درصد از متغیر وابسته میزان آگاهی زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H., Hojbipour, M., Gorzein, M., & Nejati, B. (2013). The Place of Sustainable Development of Agriculture in Iran's Development Plans (Case: Five Years after the Revolution). Journal of Strategic Strategies, 1 (1), 43-62. (In Persian).
Ali abadi, V., Khayyati, M., & Sediqi, H. (2016). The Role of Socioeconomic Variables on Sustainable Agricultural Knowledge of Wheat-Carriers of Tehran Province. Journal of Research, 79. (In Persian).
Abounuri, A. A., Fereydokian, S., & Parhizigashti, H. (2011). Investigating the Effects of Green Revolution Policy on Agricultural Products Performance in Gilan Province Using GMM (Case Study of Rice Crop). Financial Economics (Financial and Development Economics), 5 (15), 93-110. (In Persian).
Abdolmaleky, M., & Chizari, M. (2014). Strategies affecting the success of extension programs regarding sustainable natural resource management. Middle-East Journal of Scientific Research, 5 (4), 256-260.
Arshad, S., Muhammad, S., & Ashraf, I. (2010). Rural women’s involvement in decision-making regarding Livestock management, Journal of Agriculture, sciences, 47 (2), 162-165. (In Persian).
Arshad, S., Muhammad, S., & Ashraf, I. (2013). Women’s participation in livestock farming activities. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23 (1), 304-308. (In Persian).
Azeezi, F., & Jaiyesimi. (2012).  Assessment of the roles of gender in environmental development in Ibadan. Continental Journal of Sustainable Development, 3 (2), 1– 6. (In Persian).
Bigdeli, A., & Sedighi, H. (2010). Investigating the acceptance behavior of   sustainable farming methods by extension workers in Qazvin province. Economics and Agricultural Development of Iran, 2-41 (3), 405-412. (In Persian).
Dehqani, R., Limoei, M., & Zarqi, I. (2012). Investigation of Pesticide Loss Effects with Emphasis on Resistance in Arthropods of Harmful Importance. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 17, 8-100. (In Persian).
Damiri, D., Rafiei, S., & Sabouri, M.S. (2012). Investigating the Role of Educational Extensions on Improvement of Professional Responsibility of Wheatgreens for Sustainable Farming (A Case Study of Northern Wheat Farmers of Khuzestan). Third National Conference on Agricultural and Food Industries, Fasa, Islamic Azad University, Fasa Branch, 98-113 (In Persian).
Feyz Arbabi, S., Mirdamadi, S.M., & Omidi Najafabadi, M. (2012). Investigating the Effective Promotional and Educational Factors in Combined Product Management Planning by Farmers of Karaj. Journal of Agricultural Research Promotion and Education, 5 (1), 1-14. (In Persian).
Hejazi, Y., Mirtorabi, M.S., & Hosseini, S. M. (2011). Participation of rural women in post-harvest agricultural activities Case study of Asara district in Karaj city. Iranian Agricultural Economics and Development Research (Iranian Agricultural Science). 42-2, (1), 117-128. (In Persian).
Hemmati, B., & Ajeli, A. (2013). The role of rural women in food security. The first congress of agriculture and sustainable natural resources, Tehran, p 139. (In Persian).
Heidari, M., Heidari R., & Shahriari, A.R. (2013). The First International Political Epic (Approach to Middle Eastern Developments) and Economic Epic (Approach to Management and Accounting), p 2. (In Persian)
Hulse, J. (1991). Global perspectives on sustainable development: implications for agriculture. Canadian Journal of Agricultural Economics, 39 (4), 541-551.
Izadi, N., & Ataei, P. (2013). Rural work and the role of agricultural promotion and education in its development. Journal of Agricultural and Natural Resources, 40, 30-34. (In Persian).
Ifad, I. (1991). Seminar report on the economic advancement of rural woman in Latin America and the Caribbean, Casta Rica.
Malek Saeedi Q., & al-Dashty, H. (2009). Factors Affecting the Knowledge of Agricultural Experts in Jihad-e-Agriculture Organization of KhuzestanProvince toward Organic Farming. Iranian Agricultural Economics and Development Research (former Iranian Agricultural Science), 2, 81-91. (In Persian).
Mwangi, C. (2013). Women’s participation in forest management: A cross- country analysis, E.A. Coleman, E. Mwangi / Global Environmental Change,23, 193–205.
Management and Planning Organization, Guilan Province. (2017). (In Persian).
Najafian, M., & Namdari, R. (2012). Socio-economic factors affecting women's performance in environmental protection. Journal of Women and Culture, 3 (11), 89-98. (In Persian).
Niknami, M., Taqizadeh, M., & Omidi Najafabadi, M. (2012). The Role of Extension Training on Reducing Date Wastes in Bam County. Journal of Agricultural Research and Development Research, 5 (4), 81-91. (In Persian).
Naganagedgar, M. (2014). The role of indigenous women in forest conservation in upland kalinga province, northern philippines. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 3 (6), 75-89.
Rezvani, M.R. (2011). Planning Rural Development in Iran. Tehran: Gomes Publishing. (In Persian).
Sung Lee, B. (2008). Womens labor force participation and marriage the case study 0876421''pikye  r7 of Korea. Journal of Asian Economics, pp 138-154.
Sharma, R., & &kaushik, B. (2011). Role of  women in environmental conservation. EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies, l.1 (2), 162-167.
Sahabi, J., & Moradi, A. (2013). Analysisof cultural and social effects of tourism. The first international tourism management and stable development conference, pp23-38. (In Persian).
Sedaghati, A., & Faghfourian, M. (2010). Strategic planning, the development of the tourism as a way of economic development of cities ( case study Neyshabour city. first conference on urban economic in Iran, municipality of Mashhad, PP 49-62. (In Persian).
Taghavi, M., & Safar abadi, A. (2011). The Rol of urban management in achieving stable development of urban tourism (A case study of Kermanshah city). Geography studies in Arid regons, 4, p 40. (In Persian).
Taghibibi, M., Khosravipour, B., & Sharafi, L. (2014). Investigating factors   affecting the inclination of gardeners in Qasr-e-Shirin to use organic fertilizers and healthy crop production. International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, Poland, p. 112. (In Persian).