تدوین برنامة راهبردی توسعة گردشگری با تأکید بر روستا‌ی هدف گردشگری کُلم در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، ایلام، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

هر منطقه‌ای برای دستیابی به توسعة پایدار و نیز افزایش رقابت‌پذیری، به طرحی راهبردی نیازمند است. تحقیق حاضر به منظور ارائة راهبردهای مؤثر توسعة گردشگری در روستای هدف کُلم از توابع شهرستان بَدره در استان ایلام، روش‌شناسی و ابزارهای چارچوب جامع تدوین راهبرد و همچنین تکنیک AHP را مطمح‌نظر قرار داده است. براین‌اساس، با توجه به موضوع، تحقیق به لحاظ روش، از نوع توصیفی تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی و از طریق دو شیوة گردآوری داده‌ها؛ اسنادی و میدانی به شناخت وضعیت موجود، تحلیل وضعیت و سپس ارائة پیشنهادات راهبردی پرداخته شده است. برای رسیدن به این مهم و ارزش‌گزاری عوامل پیش‌برنده و بازدارندة توسعه در قالب روش SWOT با استفاده از پرسشنامه میان 30 نفر از کارشناسان در سازمان‌های ذی‌نفع (میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاوزی، بنیاد مسکن، امور روستایی استانداری و منابع طبیعی و آبخیزداری) مبتنی بر روش قضاونی هدفمند، توزیع و نتایج استخراج شده است. در مجموع با عنایت به 30 نقطة قوت و فرصت و 35 نقطة ضعف و تهدید و نمره‌های حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و همچنین نمودار 9 خانه‌ای، راهبرد استخراجی، حفظ و نگهداری می‌باشد. در نهایت، راهبردهای موضوعی توسعه با استفاده از فرایند AHP اولویت‌بندی و سپس برنامه‌های اجرایی به منظور پیاده‌سازی هریک از راهبردهای توسعة گردشگری برای حفظ و ارتقاء وضعیت موجود ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها