بررسی و تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی: شهر کازرون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه شهرها به شکل سرسام آوری رشد می­کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده­اند. عدم کارآیی طرح­های جامع و تفصیلی موجب شد تا برنامه­ریزی شهری به استقبال رویکردهای دیگری از جمله برنامه­ریزی سیستمی رود و راهبرد توسعه شهری (CDS) که نشان از قابلیت بسیار در جوابگویی به مشکلات شهرها داشت، به عرصه شهری وارد شود. هدف این پژوهش، بررسی و تعیین وضعیت شهر کازرون از نظر شاخص­های راهبرد توسعه شهری است. فرضیه اصلی پژوهش، این است که شهر کازرون به لحاظ شاخص­های استراتژی­های توسعه شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.  در این مقاله، روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، دو گروه شهروندان ساکن در شهر کازرون و مدیران شهری می­باشد. تعداد حجم نمونه شهروندان با بهره­گیری از فرمول کوکران 300 نفر است. همچنین 45 نفر از مسوؤلان و مدیران مرتبط با موضوع مدیریت و برنامه­ریزی در شهر کازرون انتخاب گردید. شیوه ارزش­گذاری سؤال­های پرسش­نامه مبتنی بر روش طیف 5 گزینه­ای لیکرت بوده و بر این اساس رتبه­های 1 تا 5 به پاسخ­ها اختصاص داده شد. در این پژوهش، تلاش شده است که شهر کازرون، به لحاظ شاخص هایی نظیر: قابلیت زندگی، رقابتی بودن، بانکی بودن و نیز حکمروایی شهری مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناسایی وضع موجود شهر، راهکارهایی جهت رسیدن به چشم انداز آتی توسعه شهری، پیشنهاد و ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Anderson, M. (2005). City Development Strategy (CDS (and The Linking to urban planning. The Word Bank.
Ashrafi, Y. (2008). CDS new approach in urban planning in Analysis. Journal of Urban management, 23, 169-186. (In Persian)
Ashrafi, Y., & Malekzadeh, A. (2009). Visioning participation in city development strategy (CDS), case study: maragheh. Journal of Urban Management,25, 169-186. (In Persian)
CDS in china: A Manual. (2006). Downloaded from www.citiesalliance.org.
City Alliance. (2004). Guide to City Development Strategies Improving Urban Performance, First printing. Downloaded from www.Citiesalliance. Org.
Ebrahimzadeh, E. (2012). Analyze and evaluate the implementation of urban good governance in Iran, Case study: Kashmar. Journal of urban geography and regional planning, 6, 17-30. (In Persian)
Ghaderi, J. (2005). Evaluation of the financial system and income municipalities in Iran, some economies (former economic studies), Journal of Economics, 3, 12-28. (In Persian)
Hashemi, M. (2008). The income of local institutions (municipalities) in China. Journal of Urban Economy, 2, 12-20. (In Persian)
Henricsson, J.P.E, Ericsson, S., Flanagan, R., & Jewell, C.A. (2002). RETHINKING OMPETITIVENESS FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY, School of Construction Management and Engineering, University of Reading.
Hitt, M.A., Irland, R.D., & Hosrisson, R.E. (1995). Strategic Management: Competitiveness and lobalization. West Publishing Company.
Iran Statistical Center. (2005). The results of the general census of population and housing. (In Persian)
Khalilabadi, H. (2010). Urban Development Strategy. First publication, Tehran: Mahkameh publication. (In Persian)
8.Kastelz, M. (2000). Era of information: economy, society and culture (emersion of web society). Vol 1, translation by ahad aligholian, afshin khakbaz and hasan chavoshian, Tehran: Tarhe no publication. (In Persian)
Karimi, H. (2006). Globalization, competitiveness and development of non-oil exports. Journal of Economics,1, 118-133. (In Persian)
Mc. Carney. P., & Others (1995). Towards and Understanding Of governance- the emergency of and idea and its implications for urban research in developing countries. University of Torento.
Steinberg, F. (2002). Strategic urban planning in Latin America: experiences of building and managing the future, HIS. Rotterdam, Netherland,
Moradi Masihi, V. (2004). Strategic planning and its application in Iran Case study. Tehran: publication of pardazesh and urban planning. (In Persian)
Nazari, M., & Bazarganikia, M. (2003). The effect of globalization on the textile, clothing and leather during the period 1375 – 1378. Journal of economic review, 64, 103-126. (In Persian)
Rafeian, M., & Shahin Rad, M. (2007). Planning for urban development strategy to achieve urban development (with emphasize of CDS in kerman). Journal of iran social studies, 2, 100-118.  (In Persian)
Salimi, M. (2007). Baneh development strategic planning with using swot technique. the thesis of master of Art, Geography & Urban planning, University ferdosi mashhad.
Sarrafi, M., Abdollahi, M. (2007). Analysis of the concept of citizenship and assess its place in the laws, regulations and urban management. Journal of Geographical Research, 63. (In Persian)
UNHSC. (2000). Report of local government in the world. (In Persian)
World Bank and DFID. (2000). CDS: Taking Stock and Sign posting. Prepared by the GHK Group of Companies (UK).
World Bank & Dfid. (2000). CDS: Taking Stock and Sign posting. Prepared by the GHK Group of Companies (UK).
Wingez, j. (2000). An introductionto city development strategy in north America. sout    floridauniversity publications, pp. 13-22.