امکان سنجی مناطق مستعد گردشگری زمستانی در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه :گردشگری زمستانه یکی از جاذبه‌های هیجان انگیز و ماجرجویانه توریم بشمار می‌رود. شناخت مناطق مستعد و مکانیابی مناسب برای توسعه این صنعت بسیار مهم و ارزشمند است.
هدف پژوهش: استان قزوین با داشتن جاذبه‌های زیستی بسیار زیبا در کنار جاذبه‌های تاریخی و اقلیمی، موقعیت گذرگاهی و مجاورت با مراکز جمعیتی کشور، از مهمترین قطب‌های جذب گردشگری محسوب می‌شود. هدف این تحقیق، امکان‌سنجی مناطق مناسب گردشگری زمستانه در این استان است.
روش شناسی تحقیق: داده‌های مورد استفاده در تحقیق شامل: تصاویر ماهواره‌ای سطح پوشش و عمق برف، داده‌های اقلیمی 15 ایستگاه برف‌سنجی و 14 ایستگاه هواشناسی در بازه زمانی 25ساله (2015-1990)، داده‌های توپوگرافی مانند میزان و جهت شیب است. همچنین از داده های عوارض سطح زمین مانند فاصله از رودخانه، جاده و روستا برای مکان‌یابی استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجربی مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP و برای مکانیابی و پهنه‌بندی از نرم‌افزار GIS استفاده شده است.
قلمروجغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه در این تحقیق استان قزوین در دامنه‌های جنوبی ارتفاعات البرز است.
یافته ها و بحث: با بررسی داده‌های پژوهش و لایه‌های اطلاعاتی و تهیه نقشه‌های مکانیابی،63 سایت برفگیر در شمال و جنوب استان شناسایی گردید. در این پژوهش با تجزیه وتحلیل ویژگی‌ها و تحلیل فضایی 63 مکان و در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند سطوح برفگیر، 8 مکان انتخاب گردید.
نتایج : نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها خروجی مدل به نظر می‌رسد، از ۸ سایت شناسایی شده، برنامه‌ریزی بر روی 5 سایت کامان، زرشک، سیمیار، آوه و جوتان، دارای توجیه اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها