دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، اسفند 1393 
1. تحلیل و اولویت بندی بررسی کیفیت زندگی محلات شهری (مطالعه موردی: شهر جویبار)

صفحه 1-16

صدیقه لطفی؛ محبوبه کوچک زاده؛ زلیخاه خیرخواه؛ امیر اشنویی


5. تعیین سلسه مراتب و پدیده نخست شهری در استان خوزستان

صفحه 61-74

مسعود صفایی پور؛ نادیا داری پور؛ زهرا سیاحی