دوره و شماره: دوره 9، شماره 26، بهار 1393 
4. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی

صفحه 45-70

حمدالله سجاسی قیداری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


7. بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح هادی روستایی در شهرستان آمل

صفحه 105-119

محمدصادق ابراهیمی؛ امیرمظفر امینی؛ سید حنیف میکاییل


9. امکان‌سنجی احداث سایت موزه روستای تاریخی- باستانی بویه شهرستان املش با بهره گیری از مدل تحلیلی SWOT با رویکرد گردشگری

صفحه 141-163

محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد؛ هادی مدبری لیفشاگرد؛ میرمسلم رهبر هاشمی؛ محمد شادپور