دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، اسفند 1392 
6. بررسی شاخص‌های کمی، کیفی و برآورد مسکن مورد نیاز شهر رشت در افق 1400

صفحه 95-112

ایرج غمخوار؛ علیرضا کشوردوست؛ رضا حسن پور؛ پری موسی پور میاندهی