دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، زمستان 1391 
4. تحلیل فضایی- مکانی نظام بانکی در کلان شهر رشت

صفحه 37-47

محمد تقی رهنمایی؛ نصراله مولائی هشجین؛ حبیب اله رشید ارده


8. تحلیل معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرانزلی

صفحه 88-100

علیرضا پورشیخیان؛ تیمور آمار؛ سیده اعظم ابراهیمی