دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، پاییز 1391 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی موانع مشارکت زنان روستاهای سماله و صلیعه استان خوزستان در برنامه‌های توسعه

صفحه 1-15

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ منصور غنیان؛ مطهره قدیری معصوم


6. روند تحولات شهر نشینی در استان گیلان

صفحه 71-84

بهرام کریمی؛ محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم