دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، تابستان 1391 
7. تحلیل موانع و مشکلات مدیریتی- سیاستی پیش روی صنعت چای در استان گیلان

صفحه 92-107

محمدصادق الهیاری؛ حبیب اله رضادوست؛ شقایق خیری؛ سیدعلی نورحسینی نیاکی