دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، زمستان 1389 

2. تحلیل همدیدی توفان های تندری سیلاب ساز استان کرمانشاه

صفحه 12-32

شهریار خالدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی