دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، زمستان 1388 
8. بررسی توانهای گردشگری شهرستان سیاهکل

صفحه 165-190

علیرضا کشوردوست؛ مانا کشوردست