دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، اسفند 1387 
4. پهنه بندی فرسایش در استان گلستان با مدل PM در محیطGIS

صفحه 61-72

بهروز دهزاد؛ علیرضا شکیبا؛ امین حسینی اصل؛ خدیجه مشگین


6. گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران

صفحه 87-110

حیدر لطفی؛ ناصر سلطانی؛ ناصر اقبالی