دوره و شماره: دوره 10، شماره 30، خرداد 1394 

2. واکاوی جایگاه زنان در مدیریت روستایی (نمونه موردی: دهستان میانکاله شهرستان بهشهر)

صفحه 1-12

نصراله مولایی هشجین؛ محمدرضا نقوی؛ عباس باقری؛ پگاه مرید السادات