دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

1. سنجش توسعه‌یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مد‌ل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

صفحه 1-16

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر