دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، زمستان 1395 
8. تبیین اثرات گردشگری در پایداری روستایی (مورد مطالعه: روستای شمشک، استان تهران)

صفحه 133-149

حیدر لطفی؛ ابوالفضل مرادی؛ ابراهیم خلیفه؛ زهرا حقیقی مطلق