دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 52، پاییز 1399 
3. تبیین اثرات وپیامدهای جابجایی سکونتگاههای روستایی درمحدوده سدهای استان خوزستان

صفحه 709-724

صادق الهیاری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار؛ پرویز رضائی


11. تحلیل بسترها و موانع تحقق حکمروایی هوشمند (مطالعه موردی: شهر سنندج)

صفحه 841-856

کاوه امین نژاد؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


15. بررسی زمینه‌های توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کزج شهرستان خلخال)

صفحه 905-922

حجت الله رشیدکلویر؛ نعیم غفاری هشتجین؛ اصغر باقری؛ وکیل حیدری ساربان