دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 53، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نظری و تجربی شاخص‌‌های عدالت در سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

صفحه 1011-1032

محمد احمدی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


7. تبیین اقلیم گردشگری شرق استان گیلان و طبقه بندی مکانی آن به روش آماری چند متغیره

صفحه 1119-1136

ناصر خوشدل؛ پرویز رضائی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


8. الگوسازی مولفه های موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان ماسال

صفحه 1137-1158

حبیب محمودی چناری؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجید یاسوری