دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1400 
3. آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود

صفحه 29-42

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ محمدباسط قریشی


5. سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

صفحه 63-80

صفیه حاضری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عیسی پیری


6. تحلیل جرم خیزی فضاهای شهری بر اساس تئوری چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)

صفحه 81-94

کرامت اله زیاری؛ وحید عباسی فلاح؛ حسن خدابنده لو؛ مهدی احساسی خواه


9. تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت)

صفحه 125-138

مهسا مولایی هشجین؛ امیررضا کریمی آذری؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی نژاد


13. تحلیل شاخص های سنجش رضایتمندی گردشگران در نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

صفحه 191-204

صادق برزگر؛ وحید کیانی؛ محمد باقر مسعودی؛ آمنه علیزاده قرجقه