دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر نقش مسکن اجاره بشرط تملیک در تأمین نیاز گروه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

صفحه 211-228

کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان؛ منیژه ورشوی؛ فروغ گشتیل


10. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی شهری (مطالعه موردی: شهر استهبان، استان فارس)

صفحه 375-389

سعیدرضا اکبریان رنیزی؛ منصور رضاعلی؛ ذبیح ا... چهار راهی


14. تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

صفحه 449-462

لیلا صیاد بیدهندی؛ یاسر قلی پور؛ سلمان فیضی